. . . men du skal va­e­re kri­tisk

BT - - NYHEDER -

Tjek om din app er CE-ma­er­ket. Det be­ty­der, at den le­ver op til ga­el­den­de lov­giv­ning for me­di­cinsk ud­styr. Iføl­ge For­bru­ger­rå­det Ta­enk er det dog ik­ke en 100 pct. ga­ran­ti, da det er virk­som­he­den selv, der står for den­ne ma­er­k­ning. For­hold dig der­for kri­tisk til de op­lys­nin­ger, du får fra din sund­heds-app. Ap­pen kan ta­ge fejl. Tal evt. med din la­e­ge om di­ne symp­to­mer, hvis du er be­kym­ret. Det er ik­ke me­nin­gen, du skal di­ag­no­sti­ce­re selv.

Hvis du er i tvivl om, hvor­vidt en app er CE-ma­er­ket, bør du kon­tak­te ud­vik­le­ren af ap­pen. Find evt. ma­er­k­nin­gen un­der fa­ne­bla­det ’om den­ne app’.

Man­ge apps kra­e­ver des­u­den ad­gang til di­ne per­son­li­ge op­lys­nin­ger. Va­er der­for op­ma­er­k­som på, hvil­ke pri­va­te in­for­ma­tio­ner du af­gi­ver, når du in­stal­le­rer ap­pen. Det er en god idé at over­ve­je: – hvem står bag app’en? – hvil­ke op­lys­nin­ger vil de ha­ve? – vil du ger­ne de­le det?

Kil­de: La­e­ge­mid­delsty­rel­sen, aka­de­misk sags­be­hand­ler, Ka­tri­ne Le­ma og For­bru­ger­rå­det Ta­enk

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.