Ord er ik­ke nok

BT - - DEBAT - Mads Dip­pel Ras­mus­sen

Så ske­te det igen: of­fent­lig­he­den fik ind­sigt i det, der kun­ne lig­ne en stør­re skan­da­le i det dan­ske sund­heds­va­e­sen. Util­sig­te­de ha­en­del­ser på sy­ge­hu­set i Kø­ge var ble­vet hver­dag. Sy­geple­jer­sker­ne på in­ten­siv af­snit­tet måt­te ek­stra­or­di­na­ert la­eg­ge de sva­ert kri­tisk sy­ge til at sove ek­stra dybt for at kun­ne bi­stå kol­le­ga­er med nød­ven­di­ge op­ga­ver. Na­tur­lig­vis meld tes­und­heds­mi­ni­ste­ren Sop­hie Løh­de (V) hur­tigt ud: det er uac­cep­ta­belt, og den slags ting skal stop­pes øje­blik­ke­ligt! Desva­er­re slut­te­de Sop­hie her. Men skar­pe ud­mel­din­ger lø­ser ik­ke det re­el­le pro­blem. Vi sy­geple­jer­sker har ik­ke res­sour­cer nok. Når sy­geple­jer­sken ik­ke har mu­lig­hed for at lø­se al­min­de­li­ge dag­li­ge op­ga­ver på grund af util­stra­ek­ke­lig be­man­ding, må man ty til nød­løs­nin­ger. Der bli­ver hver dag truk­ket og struk­ket for at få en­der­ne til at nå sam­men overalt i sund­heds­va­es­net. Det her hand­ler ik­ke om, at vi klyn­ker. Vi lø­ber ger­ne sta­er­kt, vi vil gø­re alt, hvad vi kan, for at få mest mu­ligt ud af fa­el­les­ska­bets skat­te­kro­ner. Men der er og­så en gra­en­se. Den er nå­et, og det er ik­ke nok for mi­ni­ste­ren at bli­ve vred og si­ge stop. Der skal pri­o­ri­te­res fle­re pen­ge til sund­heds­va­es­net.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.