DSB er ik­ke va­erst

BT - - DEBAT - Sol­veg J. Ni­el­sen, Vej­le

Mi­cha­el Bjer­re, Ber­ling­s­ke, vil al­drig me­re kø­re med DSB pga. for­sin­kel­se, dår­lig ser­vi­ce og for høj pris. Hvor­for valg­te Mi­cha­el Bjer­re ik­ke en af de bus­ser, som han ro­ser så me­get? Med dem er man sik­ker på, at tu­ren va­rer mindst en ti­me me­re end med DSBs nor­ma­le kø­re­ti­der. Bus­sen kan og­så kom­me til at hol­de i kø, så tu­ren bli­ver ek­stra lang, men det po­si­ti­ve er, at man nor­malt ik­ke ja­ges ud og ind med børn og ba­ga­ge un­der­vejs. Bus­ser­ne gi­ver gra­tis kaf­fe, skri­ver Mi­cha­el Bjer­re. Det er en falsk be­teg­nel­se. Kaf­fen be­ta­ler kun­der­ne på den ene el­ler an­den må­de – el­ler tror han, at Ma­ersk el­ler en fond do­ne­rer den? DSB er ik­ke va­erst – der er selv­føl­ge­lig ting, der kan for­bed­res, li­ge­som pri­ser­ne kan va­e­re ui­gen­nem­sku­e­li­ge.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.