Over­talt af ko­nen

San­ge­ren Tho­mas But­tens­chøns ko­ne op­for­dre­de ham kraf­tigt til at tak­ke ja til at del­ta­ge i ’Vild med dans’

BT - - BT - /ritzau/FO­KUS

Man­ge kvin­der drøm­mer om en mand, der kan gi­ve en ele­gant sving­om på dan­se­gul­vet uden at tra­e­de hen­de over ta­e­er­ne el­ler va­el­te ind i møb­ler­ne.

Det gør san­ge­ren Tho­mas But­tens­chøns ko­ne sand­syn­lig­vis og­så. I hvert fald gjor­de hun, hvad hun kun­ne, for at få sin mand til at tak­ke ja til at del­ta­ge i tv-pro­gram­met ’Vild med dans’, da han fik til­bud­det.

»Hun hav­de en fin­ger med i spil­let. Hun pun­ke­de mig ret me­get til at si­ge ja. Jeg nø­le­de må­ske selv en lil­le smu­le,« si­ger san­ge­ren.

Be­ta­en­ke­lig­he­der­ne ved at del­ta­ge i pro­gram­met meld­te sig nem­lig i før­ste om­gang hos ’Fan­ta­sti­ske man­dag’-san­ge­ren, der igen­nem he­le sin kar­ri­e­re har ar­bej­det på at slå fast, at han – med eg­ne ord – er mu­si­ker og sangskri­ver og ik­ke en pau­se­k­lovn.

Kan al­le­re­de ma­er­ke frem­skridt

Al­li­ge­vel valg­te han at gri­be chan­cen den­ne gang, og det er han glad for i dag.

»Jeg har sagt nej til man­ge tv-pro­gram­mer, hvor man ba­re skal ind at vi­se no­get, man ik­ke kan fin­de ud af. Jeg sy­nes, at det er an­der­le­des med det her, for­di al­le de men­ne­sker, der er med, er ek­stremt dyg­ti­ge til det, de gør. De har al­le no­get at by­de ind med, og det sy­nes jeg er ek­stremt vig­tigt,« si­ger Tho­mas But­tens­chøn.

Tho­mas But­tens­chøn kan al­le­re­de ma­er­ke, at der er sket frem­skridt i lø­bet af de før­ste tra­e­nin­ger med part­ne­ren Mie Molt­ke.

»Jeg kan i hvert fald hu­ske trin­ne­ne til en hel dans, så nu skal jeg ba­re li­ge la­e­re at dan­se det. Det sva­e­re­ste er at få min hjer­ne til at fun­ge­re sam­men med mi­ne ben,« si­ger han og slår et stort grin op.

Men san­ge­ren har al­li­ge­vel la­ert så me­get i tra­e­nings­lo­ka­let al­le­re­de, at han selv for­sø­ger at la­e­re fra sig der­hjem­me.

Dan­ser i går­den

»Om aftenen, når bør­ne­ne sover, har jeg va­e­ret ne­de i går­den og dan­set lidt med min ko­ne. Jeg har prø­vet at la­e­re hen­de nog­le moves,« forta­el­ler Tho­mas But­tens­chøn.

San­ge­ren og hans dan­se­part­ner Mie Molt­ke to­ner frem på ska­er­men for før­ste gang fre­dag den 9. sep­tem­ber, hvor ’Vild med dans’ har pre­mi­e­re.

’’ Hun hav­de en fin­ger med i spil­let. Hun pun­ke­de mig ret me­get til at si­ge ja. Jeg nø­le­de må­ske selv en lil­le smu­le Tho­mas But­tens­chøn

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.