Bal­kan er bil­ligst

Vil du ha­ve mest for pen­ge­ne på din rej­se i Eu­ro­pa, så skal tu­ren gå til lan­de som Bul­ga­ri­en og Ma­kedo­ni­en, vi­ser nye tal

BT - - REJSER - Sig­ne Le­ne Chri­sti­an­sen | rej­ser@bt.dk

Et ho­tel, der er til at be­ta­le, og vin og co­ck­tails i den pris­ven­li­ge en­de. Godt nok kig­ger vi tit ef­ter la­e­kre stran­de, skøn na­tur og sol­ga­ran­ti, når vi va­el­ger vo­res naeste fe­ri­e­desti­na­tion, men når alt kom­mer til alt, er pri­sen på kost og lo­gi en af de af­gø­ren­de fak­to­rer for vo­res valg af rej­se­mål.

Iføl­ge en ny pris­sam­men­lig­ning fra det en­gel­ske trans­port­sel­skab hop­pa.com er sva­ret klart: Tag til Bul­ga­ri­en, hvis du vil bo og spi­se bil­ligt, og drik­ke nat­ten lang, uden at få tømt bank­kon­to­en.

Sel­ska­bet har sam­men­lig­net pri­ser på alt fra en ho­te­lover­nat­ning til en taxa­tur og en mid­dag for to på en mel­lem­god restau­rant i 48 lan­de i Eu­ro­pa. Og her ta­ger Sun­ny Beach i Bul­ga­ri­en alt­så pri­sen som den mest bud­get­ven­li­ge fe­ri­e­by skar­pt for­fulgt af by­er i Un­garn, Tyr­ki­et, Tjek­ki­et og Po­len.

Drop eu­ro-lan­de­ne

En over­nat­ning for én per­son på et mel­lem­klas­se­ho­tel i Sun­ny Beach ko­ster i gen­nem­snit 264 kr., hvor en over­nat­ning i Ve­ne­dig i gen­nem­snit ko­ster 1.626 kr.

»For dan­ske­re er de bil­lig­ste fe­ri­e­mål som ho­ved­re­gel de lan­de, hvor man ik­ke har eu­ro, for så snart et land ind­fø­rer eu­ro, sker der en pris­har­moni­se­ring. Så et godt tip er, at man ik­ke va­el­ger eu­ro-lan­de som desti­na­tion,« si­ger che­f­a­na­ly­ti­ker i Nor­dea Jan Størup Ni­el­sen og rå­der til, at man ta­ger et kig på va­luta­ku­r­ser­ne, in­den man be­stil­ler rej­sen.

»For ek­sem­pel er det bri­ti­ske pund i øje­blik­ket sva­ek­ket, hvil­ket gør det no­get billigere for dan­ske­re at rej­se i Storbritannien, som tra­di­tio­nelt har va­e­ret et ret dyrt sted at ta­ge hen. Den nor­ske kro­ne er ek­sem­pel­vis og­så ble­vet billigere for dan­sker­ne,« for­kla­rer han.

Pris­bil­li­ge Bal­kan­lan­de

Men va­luta­ku­r­ser er ik­ke ale­ne af­gø­ren­de for, om det er bil­ligt el­ler dyrt at hol­de fe­rie i et be­stemt land. For selv om Storbritannien og Nor­ge har op­le­vet en sva­ek­kel­se af de­res va­luta­er, så er pris­ni­veau­et sta­dig højt.

»Li­ge­som i Dan­mark er pris­ni­veau­et højt i Nor­ge, så selv om det er ble­vet billigere at ta­ge der­til, er det sta­dig dyrt, for­di løn­nin­ger­ne er hø­je,« for­kla­rer Jan Størup Ni­el­sen og fort­sa­et­ter:

»Som turist skal man der­for ta­ge til lan­de, hvor løn­nin­ger, skat­ter og af­gif­ter ik­ke er så hø­je, hvis man vil ha­ve mest for pen­ge­ne,« for­kla­rer che­f­a­na­ly­ti­ke­ren.

Iføl­ge en pris­sam­men­lig­ning, som EU’s sta­ti­stik­kon­tor, Eu­ro­stat, har fo­re­ta­get i ju­ni i år, er Ma­kedo­ni­en bil­ligst, når det kom­mer til ho­tel­ler og mad- og drik­ke­va­rer. Men og­så Bul­ga­ri­en, Ser­bi­en og Al­ba­ni­en lig­ger lavt på pris­sti­gen.

Til sam­men­lig­ning lig­ger Dan­mark helt i top bå­de i EU’s sta­ti­stik­ker og hos hop­pa.com. Her er Kø­ben­havn end­da kå­ret som den dy­re­ste by at hol­de fe­rie i.

’’ For dan­ske­re er de bil­lig­ste fe­ri­e­mål som ho­ved­re­gel de lan­de, hvor man ik­ke har eu­ro Jan Størup Ni­el­sen, Nor­dea

En en­gelsk pris­sam­men­lig­ning har ud­råbt Sun­ny Beach i Bul­ga­ri­en som det bil­lig­ste rej­se­mål i Eu­ro­pa. Ar­kiv­fo­to: cin­dy-dam

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.