Po­li­ti­et be­slag­la­eg­ger man­ge skrot­bi­ler

BT - - NYHEDER -

Op mod hver fjer­de bil bli­ver ik­ke skrot­tet lov­ligt. De op­hug­ges i ste­det uden hen­syn til mil­jø­et, går en tvivl­s­om ska­eb­ne i mø­de i ud­lan­det el­ler ef­ter­la­des i vej­kan­ten. Det vi­ser en ny rap­port fra Mil­jøsty­rel­sen.

Mil­jø- og fø­de­va­re­mi­ni­ster Es­ben Lun­de Lar­sen (V) vil der­for ta­ge et op­gør med de ulov­li­ge skro­t­nin­ger ved at ha­e­ve be­lø­bet, som bil­e­je­re får for at skrot­te bi­len lov­ligt.

»Desva­er­re er det ulov­li­ge mar­ked ste­get mar­kant, ef­ter at man for nog­le år si­den sa­en­ke­de skro­t­nings­godt­gø­rel­sen, som bil­e­je­ren får for at skrot­te sin bil hos en au­to­ri­se­ret op­hug­ger.

»Der­for vil vi ha­e­ve den fra 1.500 til 2.200 kro­ner, og det for­ven­ter jeg vil gø­re en en­de på man­ge af de ulov­li­ge skro­t­nin­ger. Det hand­ler bå­de om at und­gå mil­jøska­der og om at ud­nyt­te de gam­le bi­ler bedst mu­ligt,« si­ger Es­ben Lun­de Lar­sen i en pres­se­med­del­el­se.

Om­kring halv­de­len af de ulov­li­ge skro­t­nin­ger i dag sker hos ik­ke re­gi­stre­re­de au­toop­hug­ge­re, og 40 pro­cent sker via ulov­li­ge af­falds­be­hand­le­re, der eks­por­te­rer bi­ler­ne til an­dre lan­de. De sid­ste ti pro­cent ef­ter­la­des i for ek­sem­pel vej­kan­ten.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.