For­lag kra­e­ver for­kla­ring

BT - - NYHEDER -

FUP EL­LER FAKTA For­fat­ter og sam­funds­de­bat­tør Ka­ri­na Pe­der­sen er kom­met i va­el­ten, ef­ter at der er skabt tvivl om, hvad der er sandt og us­andt i hen­des bog ’Helt ude i ham­pen’, der ud­kom i slut­nin­gen af au­gust. Nu kra­e­ver for­la­get Gyl­den­dal, der har ud­gi­vet bo­gen, en re­de­gø­rel­se fra den om­strid­te for­fat­ter.

Det op­ly­ser Jo­han­nes Ri­is, lit­te­ra­er di­rek­tør hos Gyl­den­dal. Indtil re­de­gø­rel­sen lig­ger klar, vil Jo­han­nes Ri­is ik­ke ud­ta­le sig me­re om sa­gen.

»Jeg har ik­ke me­re at si­ge på nu­va­e­ren­de tids­punkt,« si­ger han. Per­son­lig be­ret­ning Ka­ri­na Pe­der­sens bog, der er en ra­ek­ke mail skre­vet til en ve­nin­de over en ra­ek­ke år, er hen­des per­son­li­ge be­ret­ning om li­vet i un­der­klas­sen i en bo­lig­blok i Fre­de­ri­cia.

Kra­vet om en re­de­gø­rel­se kom­mer, for­di der er så­et tvivl om, hvor­vidt Ka­ri­na Pe­der­sens be­ret­ning er den ful­de sand­hed.

Me­troxpress har kon­tak­tet fle­re af Ka­ri­na Pe­der­sens gam­le klas­se­kam­me­ra­ter, der ik­ke kan gen­ken­de det bil­le­de, som hun har teg­net af dem som so­ci­a­le ta­be­re.

Avi­sen har og­så talt med for­fat­te­rens ven­ner og tid­li­ge­re ka­e­re­ster, der iføl­ge avi­sen har go­de job og ud­dan­nel­ser.

Jyl­lands-Po­sten har talt med Ka­ri­na Pe­der­sens mor, Est­her Pe­der­sen, der hel­ler ik­ke kan gen­ken­de den må­de, som hen­des dat­ter frem­stil­ler hen­de og hen­des fa­mi­lie på.

»Jeg har ik­ke vil­let blan­de mig. Men når Ka­ri­na va­el­ger at tje­ne pen­ge på at skri­ve en bog om os, hvor jeg ik­ke kan gen­ken­de mig selv, så har jeg nå­et min gra­en­se,« si­ger hun i et in­ter­view med Jyl­lands-Po­sten. Me­nings­dan­ner Ka­ri­na Pe­der­sen har i en la­en­ge­re år­ra­ek­ke ud­talt sig i me­di­er­ne og va­e­ret en stem­me i den of­fent­li­ge de­bat. Hun blev blandt an­det iføl­ge Når Ka­ri­na va­el­ger at tje­ne pen­ge på at skri­ve en bog om os, hvor jeg ik­ke kan gen­ken­de mig selv, så har jeg nå­et min gra­en­se Ka­ri­na Pe­der­sens mor Jyl­lands-Po­sten brugt som ind­s­park i for­bin­del­se med kon­tant­hja­elps­re­for­men i sam­me avis.

For­fat­te­ren skri­ver i en mail til Jyl­lands-Po­sten, der blev gen­gi­vet i avi­sen i går, om kri­tik­ken af hen­des bog:

»Jeg skri­ver ale­ne om mi­ne op­le­vel­ser, og det er helt na­tur­ligt, at an­dre kan ha­ve op­le­vet no­get an­det end jeg. De fak­tu­el­le ting så­som min mors mis­brug, mi­ne brød­res kri­mi­na­li­tet etc. står jeg ger­ne på mål for.«

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.