2 3

BT - - NYHEDER -

Hvert år un­der­sø­ger Fø­de­va­re­sty­rel­sen og DTU Fø­de­va­re­in­sti­tut­tet tu­sind­vis af prø­ver af frugt, grønt­sa­ger, ba­by­mad, mel og gryn, kød, aeg, hon­ning og fle­re an­dre pro­duk­ter for re­ster af pe­sti­cid. Den sid­ste op­gø­rel­se stam­mer fra 2014, hvor 2.510 prø­ver blev ana­ly­se­ret for re­ster af pe­sti­cid. Det var pri­ma­ert frugt og grønt­sa­ger, der blev te­stet (1.523 prø­ver), og her vi­ste det sig, at der blev fun­det pesticidrester i 68 pro­cent af al­le prø­ver af frugt og 41 pro­cent af al­le prø­ver Spis va­ri­e­ret – og­så når du spi­ser frugt og grønt. Gra­en­se­va­er­di­er­ne for pesticidrester i frugt og grønt er sat ud fra et nor­malt for­brug af hver en­kelt frugt el­ler grønt­sag. Hvis du spi­ser ek­stremt meget af den sam­me ty­pe frugt el­ler grønt­sag hver dag, kan du få for meget af et sprøjte­mid­del. Spis der­for al­tid va­ri­e­ret. Va­elg øko­lo­gisk. Øko­lo­gi­ske af­grø­der er dyr­ket uden el­ler med meget få sprøjte­mid­ler. Der­for in­de­hol­der øko­lo­gi­ske fø­de­va­rer meget sja­el­dent pesticidrester. Ta­enk over, hvor Når Fø­de­va­re­sty­rel­sen og Kon­trol­len med fø­de­va­rer­ne ind­de­les i dansk pro­du­ce­re­de va­rer og uden­land­sk pro­du­ce­re­de va­rer, og her kan der ses en ty­de­lig for­skel. Det vi­ser sig blandt an­det ved Skyl al­tid frugt og grønt. Nog­le pe­sti­ci­der sid­der på over­fla­den, an­dre sid­der i frugt­kø­det. Der­for kan du ik­ke va­e­re sik­ker på, at du fjer­ner al­le pesticidrester ved at skyl­le el­ler skra­el­le frugt og grønt. Men ved at skyl­le frugt og grønt fjer­ner du og­så nog­le bak­te­ri­er, vira og snavs. Brug øko­lo­gi­ske el­ler ik­ke-over­fla­de­be­hand­le­de ci­trus­frug­ter, hvis du skal spi­se skra­el­len. Kon­ven­tio­nel­le ci­trus­frug­ter er of­te be­hand­le­de på over­fla­den. Hvis man skal bru­ge skal af ci­trus­frug­ter, an­be­fa­ler Fø­de­va­re­sty­rel­sen, at man al­tid bru­ger øko­lo­gi­ske frug­ter. Det er for­di, man ved fastsa­et­tel­se af gra­en­se­va­er­di­er­ne for ci­trus­frug­ter går ud fra, at man of­test skra­el­ler ci­trus­frug­ter, in­den man spi­ser dem. Fø­de­va­rer, der in­de­hol­der flest sprøjte­mid­del­re­ster, i ran­ge­ret or­den: 1. AEb­ler 2. Hve­de­mel 3. To­ma­ter 4. Pa­e­rer 5. Gu­le­rød­der 6. Vin­d­ru­er 7. Agur­ker 8. Rød­vin 9. Rug­mel 10. Pe­ber­frug­ter 11. Nekta­ri­ner 12. Fer­sk­ner 13. Ap­pels­i­ner 14. Kiwi­er 15. Sa­lat 16. Ana­nas 17. Lø­se ae­r­ter 18. Man­da­ri­ner og cle­men­ti­ner 19. Kar­to­f­ler 20. Blom­mer Den sam­me ten­dens

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.