Me­re hja­elp til krigs­ve­te­ra­ner

BT - - NYHEDER -

Fem nye, re­gio­na­le be­hand­lings­ste­der for ve­te­ra­ner med krigstrau­mer og en jobpra­e­mie på 50.000 kr. til virk­som­he­der, der an­sa­et­ter ud­sat­te krigs­ve­te­ra­ner.

Det er to af de nye til­tag til en styr­ket ve­te­ra­nind­sats, som for­svars­mi­ni­ster Pe­ter Chri­sten­sen pra­e­sen­te­rer i dag på den år­li­ge flag­dag, hvor Dan­marks ud­send­te sol­da­ter ha­ed­res, skri­ver Jyl­landsPo­sten

Ini­ti­a­ti­ver­ne byg­ger på et om­fat­ten­de ser­vi­ce-tjek af den dan­ske ve­te­ra­nind­sats, som blev igang­s­at for et år si­den, og de kom­mer ef­ter de se­ne­ste må­ne­ders tragi­ske be­gi­ven­he­der, hvor fle­re krigs­ve­te­ra­ner har be­gå­et selv­mord, og en ve­te­ran, som slog si­ne fora­el­dre ihjel.

Til­ta­ge­ne fi­nan­si­e­res bl.a. med de mil­li­o­ner, som re­ge­rin­gen har spa­ret ved at ned­la­eg­ge Irak-Af­g­ha­ni­stan­kom­mis­sio­nen, forta­el­ler Pe­ter Chri­sten­sen.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.