Hver tred­je ind­sam­ler blev va­ek

BT - - TV/RADIO -

Hver tred­je ind­sam­ler mød­te ik­ke op til søn­da­gens Red Bar­net-land­s­ind­sam­ling. Det skri­ver or­ga­ni­sa­tio­nen i en pres­se­med­del­el­se.

Der­med stem­te blot 6.000 dan­ske­re dørklok­ker i lø­bet af i går, og det kom­mer til at på­vir­ke det sam­le­de lands­re­sul­tat, ly­der det.

»Vi hav­de for­ud­set, at regn­vej­ret kun­ne kom­me til at spa­en­de ben for os, og når små 9.000 til­meld­te ind­sam­le­re bli­ver til godt 6.000, der re­elt duk­ker op, vil det uden tvivl på­vir­ke det en­de­li­ge ind­sam­lings­re­sul­tat,« si­ger ge­ne­ral­se­kre­ta­er Jo­nas Kei­ding Lind­holm.

Re­sul­ta­tet blev dog ik­ke of­fent­lig­gjort i går på grund af man­ge do­na­tio­ner via de mo­bi­le tje­ne­ster Mo­bi­le Pay og Swipp, op­ly­ste Red Bar­net.

I fle­re de­le af lan­det var der i går mas­siv regn, og kun nord­jy­der­ne kun­ne iføl­ge Dan­marks Me­te­o­r­o­lo­gi­ske In­sti­tut (DMI) hol­de sig helt tør­re.

»Jeg vil ger­ne tak­ke al­le dem, der trod­se­de reg­nen og hop­pe­de i regntøj og gum­mi­støv­ler for at gå ud og ban­ke på dø­re,« si­ger ge­ne­ral­se­kre­ta­e­ren.

De ind­sam­le­de pen­ge går blandt an­det til børn i ka­ta­stro­fe­om­rå­der og børn på flugt.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.