Kja­ers stam­me­dans

Si­mon Kja­er er ny an­fø­rer på lands­hol­det, og har ind­ført en al­ter­na­tiv le­del­ses­stil in­spi­re­ret af vikin­ger­ne

BT - - VM-KVALIFIKATION -

Huh! Huh! Huh! Huh! Det min­de­de om ri­tu­el stam­me­dans, da lands­hol­det straks ef­ter sej­ren over Ar­me­ni­en i si­len­de regn sam­le­des i mid­tercirk­len af Par­kens vå­de ba­ne. Først til et par hur­ti­ge ro­sen­de ord fra land­stra­e­ner Åge Ha­rei­de - og der­na­est til et kam­pråb af de me­re al­ter­na­ti­ve.

Med knyt­te­de na­e­ver ham­ren­de på bry­stet byg­ge­de spil­ler­ne en stem­ning op, der end­te i eu­fori­ske, na­er­mest kri­ge­ri­ske brøl. End­nu en mar­ke­ring af de nye ti­der på lands­hol­det. Ny traener, ny stil og ik­ke mindst nye le­de­re.

Man­den bag op­trin­net var den nyud­na­evn­te an­fø­rer, Si­mon Kja­er.

»Det hand­ler om sam­men­hold. Jeg er ik­ke den bed­ste pep­tal­ker. Jeg har sva­ert ved at stil­le mig op og rå­be og skri­ge for­an en grup­pe, så det var en al­ter­na­tiv må­de at gø­re det på.«

In­spi­re­ret af DiCaprio

In­spira­tio­nen er hen­tet fra fil­men ’Wolf of Wall­stre­et’, hvor Leo­nar­do DiCaprio i rol­len som ak­tie­hand­ler ri­ver folk om­kring sig med med sit enor­me en­ga­ge­ment, og er blan­det med vild­ska­ben fra for­ti­dens vikin­ger. Pra­e­cis hvad lands­hol­det rå­ber i cirk­len, vil Si­mon Kja­er ik­ke af­slø­re:

»Idéen er at få no­get hu­mør på og pul­sen op. Det er no­get, man gør sam­men, og det er meget, meget vigtigt, at vi får skabt en stem­ning om, at alt, hvad der skal til, kom­mer fra den grup­pe. Det gi­ver hu­mør og sam­men­hold. Det er vigtigt, at folk kom­mer godt ud af det med hin­an­den, og jeg sy­nes, det fun­ge­re­de meget godt,« si­ger Si­mon Kja­er og til­fø­jer:

»Det er en fan­ta­stisk grup­pe det her, og un­ge spil­le­re er nog­le gan­ge bed­re til at ska­be en stem­ning. Der er en rig­tig sund indstil­ling til tin­ge­ne, og det er en ae­re at va­e­re an­fø­rer for så­dan en grup­pe.« Det var land­stra­e­ner Åge Ha­rei­de, der tog ini­ti­a­tiv til at sam­le sit mand­skab, in­den de blev for­styr­ret af pres­se, be­hand­ling og an­det.

»Vi sam­le­de dem, for­di vi ger­ne vil­le tak­ke spil­ler­ne for en flot gen­nem­ført kamp, og vi kom­mer til at gø­re det hver gang, selv om vi skul­le ta­be. Det er godt li­ge at sam­le sig. Vi fun­ge­rer godt sam­men, og det er vigtigt at hol­de på det,« si­ger han.

Frem­ra­gen­de før­ste halv­leg

Han var ge­ne­relt meget be­gej­stret for den ind­sats, hans hold le­ve­re­de i den før­ste be­tyd­nings­ful­de kamp un­der hans le­del­se:

»For­skel­len på en kval­kamp og en tra­e­nings­kamp er, at der er fle­re ner­ver og me­re spa­en­ding i dis­se kam­pe. Jeg sy­nes, dren­ge­ne le­ve­re­de en frem­ra­gen­de før­ste halv­leg, bort­set fra slut­nin­gen, hvor vi spil­le­de for man­ge lan­ge bol­de,« si­ger Ha­rei­de.

»Det ene­ste mi­nus i dag var, at vi ik­ke ud­nyt­te­de vo­res chan­cer, som hav­de gjort det he­le me­re stil­le og ro­ligt. Det var ta­et på, at de kom på 1-1, da vi be­gik en fejl, og de kom til de­res ene­ste chan­ce.«

In­ef­fek­ti­vi­tet har el­lers hidtil ik­ke va­e­ret det sto­re pro­blem un­der Ha­rei­des le­del­se - Dan­mark gik ind til kam­pen med ni mål fra de se­ne­ste to tra­e­nings­kam­pe i ba­ga­gen. Men i går svig­te­de de of­fen­si­ve kra­ef­ter. 20 skud på mål og blot en en­kelt scor­ing bør gi­ve pa­ne­ryn­ker. En af de sto­re syn­de­re, Ni­co­laj Jør­gen­sen hav­de dog for­be­redt und­skyld­nin­ger­ne:

»Jeg hav­de selv to-tre chan­cer, som godt kun­ne ha­ve gi­vet mål, men ba­nen var sva­er. Hav­de vi haft en lidt nem­me­re ba­ne, hav­de vi og­så sco­ret tre-fi­re gan­ge. Ba­nen var for blød og for hur­tig. Vi la­ve­de og­så nog­le fejl, som gav dem mu­lig­he­der, men de kun­ne hel­ler ik­ke om­sa­et­te dem, for­di bol­den sjut­te­de så meget,« si­ger han.

Dan­mark lig­ger sig med sej­ren i spid­sen af grup­pe E.

NYT RITUAL Ras­mus Dam Ni­el­sen | rasn@spor­ten.dk | ni­el@spor­ten.dk Mads Kind­berg Ni­el­sen

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.