JA­TA­K­H­STAN

BT - - VM-KVA­LI­FI­KA­TION -

mod Ka­sak­h­stan – end­da ef­ter at ha­ve va­e­re for­an med to ved pau­sen. Ka­sak­her­ne for­ven­tes ik­ke at va­e­re de sto­re kon­kur­ren­ter, når det kom­mer til top­pla­ce­rin­ger­ne i grup­pen, og der­for kan det sag­tens be­teg­nes som en ga­ve til Dan­mark, at po­lak­ker­ne smi­der po­int.

Land­stra­e­ner Åge Ha­rei­de og as­si­ste­ren­de land­stra­e­ner Jon Da­hl To­mas­son så Po­lens kam­pe på sta­dion un­der EM-slut­run­den i Frank­rig, hvor de pra­este­re­de flot og nå­e­de kvart­fi­na­len. Her lig­ne­de de be­stemt Dan­marks sva­e­re­ste mod­stan­der.

»Po­len har vist sig som et me­get vel­or­ga­ni­se­ret og vok­sent hold. De er ky­ni­ske, når de be­hø­ver det, og så har de to far­li­ge an­gri­be­re i Mi­lik og Lewan­dowski,« sag­de Jon Da­hl To­mas­son til BT un­der slut­run­den i som­mer. God start På ude­ba­ne i Asta­na kom po­lak­ker­ne og­så plan­ma­es­sigt fra start. Ef­ter blot ni mi­nut­ters spil kom Po­len for­an ved stor­ta­len­tet Bar­tosz Ka­pust­ka, in­den net­op Bay­ern Mün­chen-stjer­nen Ro­bert Lewan­dowski veks­le­de et straf­fes­park til scor­ing se­ne­re i før­ste halv­leg.

Så skul­le man tro, at kam­pen var al­le­re­de var af­gjort, men det var langt fra til­fa­el­det. Hjem­me­hol­dets Ser­gey Khiz­ni­chen­ko score­de ik­ke ba­re én, men to gan­ge i det før­ste kvar­ter af an­den halv­leg, og så var kam­pen fuld­sta­en­dig åben igen.

Beg­ge hold fik pro­du­ce­ret chan­cer i slut­nin­gen af an­den halv­leg, men in­gen af dem fik bol­den i net­tet, in­den dom­me­ren fløjte­de kam­pen af. Der­med må Lewan­dowski og re­sten af det pol­ske lands­hold nu kig­ge op ad i ta­bel­len, som Dan­mark top­per.

Det er fort­sat for­ven­tet, at Po­len sam­men med Dan­mark og Ru­ma­e­ni­en skal ka­em­pe om at slut­te på de to øver­ste plad­ser i grup­pe E, hvor før­ste­plad­sen gi­ver di­rek­te kva­li­fi­ka­tion, og an­den­plad­sen kan gi­ve en play­off-kamp, hvis man ik­ke slut­ter som den dår­lig­ste af de ni eu­ro­pa­ei­ske to­e­re.

Net­op Po­len bli­ver Dan­marks na­e­ste op­ga­ve i VM-kva­li­fi­ka­tio­nen, når de mø­des den 8. ok­to­ber i Warszawa.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.