I la­e­re hos ma­e­stro­en

BT - - DANMARKS SPORTSAVIS - Jo­han Lyng­holm | jo­hp@spor­ten.dk

18 år og ny­bagt pro­fes­sio­nel fod­bold­spil­ler i en af Eu­ro­pas stør­ste fod­bold­klub­ber. Så­dan er vir­ke­lig­he­den for Gon­za­lo Jør­gen­sen, søn af span­ske Mer­ce­des og den dan­ske kirurg Tho­mas Jør­gen­sen. De se­ne­ste år har den blon­de te­e­na­ger hu­se­ret på di­ver­se U-hold på en ung­dom­s­kon­trakt i At­léti­co Madrid, men i slut­nin­gen af au­gust kom be­løn­nin­gen. Her skrev Gon­za­lo Jør­gen­sen un­der på en tre­årig pro­fes­sio­nel kon­trakt med sid­ste sa­e­sons Cham­pions Le­ague-fi­na­list, der sam­ti­dig for­hø­je­de fri­købs­klau­su­len til 22,5 mil­li­o­ner kro­ner. Et klart sig­nal om, at stor­klub­ben ser et stort po­ten­ti­a­le i den un­ge dan­sker.

»Hans håb er at få de­but på første­hol­det, når han bli­ver 21-22 år,« si­ger Gon­za­lo Jør­gen­sens dan­ske far, Tho­mas Jør­gen­sen til BT. Sto­re am­bi­tio­ner For lidt over to år si­den mød­te skri­ben­ten bag den­ne ar­ti­kel Gon­za­lo Jør­gen­sen i Kø­ben­havn i for­bin­del­se med en dansk U-lands­holds­sam­ling. Al­le­re­de den­gang var am­bi­tio­nen klar hos den un­ge ba­ck.

»Jeg har få­et til­bud fra an­dre hold, men jeg bå­de tror og sat­ser på at slå igen­nem i At­léti­co Madrid,« for­tal­te han.

Si­den bed han sig fast på At­léti­co Madrids U17-hold, in­den han sid­ste år im­po­ne­re­de på klub­bens U18­mand­skab, der spil­le­de med i den span­ske U19-ra­ek­ke. Gon­za­lo Jør­gen­sen spil­le­de 2.680 mi­nut­ter ud af 2.700 mu­li­ge mi­nut­ter i liga­en og op­nå­e­de der­med flest spil­le­mi­nut­ter af al­le på klub­bens ung­domsa­ka­de­mi.

Un­der­vejs blev det til tra­e­nin­ger med klub­bens første­holds­stjer­ner un­der le­del­se af den ar­gen­tin­ske ma­e­stro Die­go Si­meo­ne, og så­dan vil det og­så va­e­re i frem­ti­den. End­da i hø­je­re grad. Mod­sat U18-hol­det som tra­e­ne­de om ef­ter­mid­da­gen, vil Gon­za­lo Jør­gen­sen og U19-hol­det tra­e­ne om mor­ge­nen nøj­ag­tigt som At­léti­co Madrids første­holds­stjer­ner.

»Sand­syn­lig­he­den for at tra­e­ne me­re med første­hol­det bli­ver meget stør­re ale­ne af den grund,« for­kla­rer Tho­mas Jør­gen­sen og forta­el­ler om en tra­e­ning i for­bin­del­se med den se­ne­ste lands­holds­pau­se. Spil­le­de med Tor­res »Der er man­ge, der har va­e­ret ude på lands­holds­op­ga­ver, så der var Gon­za­lo med i en kamp, hvor han spil­le­de sam­men med Fer­nan­do Tor­res, Ju­an­fran og al­le de der. Der var han på første­hol­det i en kamp mod sit eget U19-hold.«

For Gon­za­lo Jør­gen­sen ven­ter nu en sa­e­son, der blandt an­det by­der på fly­rej­ser med Die­go Si­meo­ne, Fer­nan­do Tor­res og de øv­ri­ge stjer­ner i for­bin­del­se med Cham­pions Le­ague. Gon­za­lo Jør­gen­sens U19hold del­ta­ger i den pre­sti­ge­fyld­te UEFA Youth Le­ague – ung­dom­mens Cham­pions Le­ague – som spil­les sam­me dag og mod sam­me hold som At­léti­co Madrid i ’det rig­ti­ge’ Cham­pions Le­ague. Fra den kom­men­de sa­e­son gli­der Gon­za­lo Jør- gen­sen så op på se­ni­o­rer­nes B-hold, det sid­ste skridt in­den Die­go Si­meo­nes første­hold.

Vej­en der­til er sta­dig lang, men dansk-span­ske Gon­za­lo Jør­gen­sen er godt på vej. Vamos!

Dansk-span­ske Gon­za­lo Jør­gen­sen har sco­ret en pro­fes­sio­nel kon­trakt hos At­léti­co Madrid. Drøm­men er første­holds­fod­bold om få år

Dansk-span­ske Gon­za­lo Jør­gen­sen har få­et en pro­fes­sio­nel kon­trakt i At­léti­co Madrid og kan se frem til at skul­le la­e­re fra ch­eftra­e­ner Die­go Si­meo­ne. FOTO: EPA/SØ­REN BIDSTRUP

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.