God og dår­lig we­ek

BT - - DANMARKS SPORTSAVIS -

PÅ BA­NEN BLEV Ita­li­ens Grand Prix en ned­t­ur for Ke­vin Magnus­sen.

Der var in­gen fy­si­ske ef­ter­ve­er fra det hef­ti­ge crash (60 g-på­virk­ning iføl­ge øre-må­le­ren) i Bel­gi­en for ba­re syv da­ge si­den. Men selv om den nye bil i prin­cip­pet skul­le va­e­re iden­tisk med den gam­le, vir­ke­de det som om, han al­drig fandt den ba­lan­ce, der indtil crashet gjor­de Bel­gi­ens Grand Prix til en op­tur. Den van­ske­li­ge bil har sik­kert va­e­ret med­vir­ken­de til den smås­ju­ske­de kva­li­fi­ka­tion, hvor en ra­ek­ke fejl be­tød, at han måt­te ind­kas­se­re et sja­el­dent ne­der­lag til team­kam­me­rat Joy­lon Pal­mer i den in­ter­ne Re­nault-du­el. Lø­bet var hel­ler ik­ke no­get at skri­ve hjem om: Han lå ba­gerst i fel­tet fra start til mål.

»Det var ik­ke det fe­de­ste, jeg har prø­vet i For­mel 1,« sag­de han iro­nisk.

»De fle­ste af de bi­ler, jeg kun­ne ha­ve kørt ra­ce med, ud­gik, og så blev det en en­som ef­ter­mid­dag.« Li­ge nu ser det ud til, at det me­re er Re­naults man­gel på al­ter­na­ti­ver end dan­ske­rens pra­e­sta­tio­ner, der kan sik­re ham en ny Re­nault-af­ta­le for 2017 UDEN FOR BA­NEN gik tin­ge­ne til gen­ga­eld i Ke­vin Magnus­sens ret­ning. Helt som for­ven­tet be­gynd­te do­mi­no­brik­ker­ne i kam­pen om 2017-sa­e­der­ne at fal­de i Mon­za, hvor bå­de Jen­son But­ton og Fe­lipe Mas­sa an­non­ce­re­de, at de stop­per i For­mel 1 ef­ter den­ne sa­e­son. In­gen af dem har for al­vor va­e­ret kan­di­da­ter til et sa­e­de hos Re­nault, men But­tons far­vel eli­mi­ne­re­de al­li­ge­vel en af Magnus­sens hår­de­ste kon­kur­ren­ter, da McLa­ren ryk­ker tea­mets re­ser­ve­kø­rer, Stof­fel Van­do­or­ne, op i But­tons bil, og jeg tror, bel­gi­e­ren stod øverst på Re­nault-chef Fre­de­ric Vas­seurs øn­ske­sed­del over 2017-kø­re­re. Nu er bel­gi­e­ren ude af bil­le­det, men det be­ty­der ik­ke, at Magnus­sen kan va­e­re sik­ker på no­get som helst. JEG ER OVERBEVIST om, at Re­nault al­ler­helst vil ha­ve et 2017-li­neup med Ser­gio Pe­rez og Este­ban Ocon. Selv­om det end­nu ik­ke er of­fi­ci­elt, ser Pe­rez nu ud til at bli­ve end­nu en sa­e­son hos For­ce In­dia, og der­med er Re­nault ved at lø­be tør for po­ten­ti­el­le 2017-kø­re­re.

Car­los Sainz Jr. er en out­si­der, og han blev set i Re­naults mo­tor­ho­me lør­dag. Men han bli­ver kun en trus­sel for Magnus­sen, hvis Re­nault kan nå frem til en af­ta­le med Toro Ros­so (der skal kø­re med Re­nault-mo­to­rer i 2017).

Jeg tror (hå­ber) spa­ni­e­ren bli­ver hos Toro Ros­so, og så ser det fak­tisk ud til, at det er Magnus­sen, Pal­mer, Ocon og Ser­gei Sirot­kin, der ka­em­per om de fi­re Re­nault-sa­e­der.

I dén kamp har Magnus­sen go­de vin­der­chan­cer, og der er hen over we­e­ken­den al­le­re­de ble­vet holdt mø­der i Re­naults mo­tor­ho­me med ek­si­ste­ren­de og po­ten­ti­el­le dan­ske sponso­rer og tea­mets kom­merci­el­le af­de­ling. DET ER EF­TER min me­ning bå­de ufortjent og ufor­stå­e­ligt, for Magnus­sen har gjort det glim­ren­de. Men li­ge nu ser det ud til, at det me­re er Re­naults man­gel på al­ter­na­ti­ver end dan­ske­rens pra­e­sta­tio­ner, der kan sik­re ham en ny Re­nault-af­ta­le for 2017.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.