Magnus­sen kør­te sit eget løb

BT - - DANMARKS SPORTSAVIS -

KEDELIGT LØB un­der­ud­vik­let bil vil der ba­re kom­me løb som det på Mon­za, vur­de­re­de Ke­vin Magnus­sen.

»Det var selv­føl­ge­lig en skuf­fen­de we­e­kend og hårdt at va­e­re sidst og det dår­lig­ste team. Men det tror jeg ba­re, vi er nødt til at le­ve med nog­le gan­ge i den­ne sa­e­son,« sag­de han.

We­e­ken­den i Mon­za vil bli­ve hu­sket for, at Ni­co Ros­berg vandt og hen­te­de be­trag­te­ligt ind på Lewis Ha­milt­ons VM-fø­ring, så af­stan­den mel­lem de to kun er to po­int. Spøjs af­sked Men den vil må­ske i hø­je­re grad bli­ve hu­sket for, at Fe­lipe Mas­sa og Jen­son But­ton sag­de far­vel til spor­ten. Mens Mas­sa er helt fa­er­dig med For­mel 1, har McLa­ren fort­sat mu­lig­hed for at hen­te Jen­son But­ton ind i tea­met i 2018.

En lidt spøjs af­ta­le, hvor Jen­son But­tons af­sked alt­så i før­ste om­gang er et slags sab­batår.

Der var in­tet nyt om Ke­vin Magnus­sens af­ta­le hos Re­nault. I ste­det må han klyn­ge sit håb til, at Re­nault vil va­e­re me­re kon­kur­ren­ce­dyg­tig på by­ba­nen i Sin­ga­po­re om 14 da­ge.

»Jeg tror, det bli­ver bed­re, og det hå­ber vi på. Men vi ved det ik­ke med sik­ker­hed. Jeg tror, vi ta­ger det stil­le og ro­ligt med for­vent­nin­ger­ne, og så går vi po­si­ti­ve ind i det og prø­ver at få no­get ud af det. For­hå­bent­lig er vi lidt sta­er­ke­re,« sag­de Ke­vin Magnus­sen til TV3 Sport. Al­le dem, vi skul­le ha­ve kørt ra­ce imod, ud­gik, så jeg var lidt ale­ne der­u­de

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.