Svim­len­de 66 mio

BT - - DANMARKS SPORTSAVIS -

BT I USA Cup-fi­na­len i At­lan­ta, men det kra­e­ver, at jeg har po­int nok til at va­e­re blandt de bed­ste 30. For­hå­bent­lig bli­ver ska­den ik­ke va­er­re. Men hav­de FedEx Cup el­ler Ry­der Cup va­e­ret pla­ce­ret tid­li­ge­re på sa­e­so­nen, er det ik­ke uta­en­ke­ligt, at jeg hav­de valgt at drop­pe dis­se to op­ga­ver og i ste­det sat­set på OL og ma­jor-tur­ne­rin­ger­ne,« si­ger Hen­rik Sten­son. Ma­ni­fi­ste­ret sig FedEx Cup spil­les for blot 10. gang, men har al­le­re­de ma­ni­feste­ret sig som en af gol­f­sa­e­so­nens høj­de­punk­ter.

Det kan ame­ri­ka­ne­ren Jim Furyk, der vandt tur­ne­rin­gen i 2010, skri­ve un­der på. Men er den­ne ti­tel li­ge så at­trak­tiv som den ma­jor, han sik­re­de sig ved US Open i 2003?

»Pra­e­sta­tio­ner­ne er ik­ke sam­men­lig­ne­li­ge. US Open har va­e­ret spil­let i år­ti­er og vun­det af gol­f­spor­tens al­ler­stør­ste, mens FedEx Cup med si­ne kun 10 år på ba­gen end­nu ik­ke har op­byg­get va­e­sent­li­ge tra­di­tio­ner,« si­ger Jim Furyk, der sva­rer und­vi­gen­de, da han blev spurgt om, hvor vig­tig tur­ne­rin­gens pra­e­mie­stør­rel­se er.

»Det er no­get, me­di­er­ne og fan­se­ne fo­ku­se­rer me­re på end os spil­le­re. Men der er in­gen tvivl om, at de man­ge pen­ge er med til at gø­re del­ta­ger­fel­tet sta­er­ke­st mu­ligt, og selv­føl­ge­lig er vi gla­de for, at sponso­rer­ne støt­ter op om vo­res sport,« si­ger Jim Furyk. GOLF PÅ DANSK TV Det er på den dan­ske tv-ka­nal C Mo­re mu­ligt at føl­ge bl.a. PGA Tour, FedEx Cup, The Play­ers Cham­pions­hip, Web.com Tour og Cham­pions Tour. Ka­na­len har frem til ud­gan­gen af 2020 købt trans­mis­sions­ret­tig­he­der­ne.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.