Spil­ler­ne: Det er vo­res skyld

BT - - DANMARKS SPORTSAVIS -

BODSGANG Dan­mark fik ik­ke den OL­bil­let i is­ho­ck­ey, man tog til Hvi­derusland for at hen­te, og spørgs­må­let, al­le har stil­let sig stort set si­den ne­der­la­get til Hvi­derusland, er, hvor­for? Mens for­man­den for Dan­marks Is­ho­ck­ey Uni­on, Hen­rik Bach Ni­el­sen, først vil eva­lu­e­re på OLkva­li­fi­ka­tio­nen, før man kon­klu­de­rer no­get, er spil­ler­ne helt kla­re i spyt­tet.

»Kort og godt bur­de vi ba­re ha­ve va­e­ret bed­re. Det ha­en­ger på os spil­le­re, og vi har ba­re ik­ke pra­este­ret. Men jeg tror ik­ke, det er for­di, vi ik­ke har vil­let, el­ler for­di ar­bejds­ind­sat­sen ik­ke har va­e­ret der. Det er ba­re rent spil­le­ma­es­sigt, vi ik­ke har va­e­ret på det ni­veau som hold, som vi bur­de. Ni­veau­et på de an­dre hold er ba­re for godt til, at der er en mand, der kan ba­e­re det he­le. Så­dan er det ba­re ik­ke la­en­ge­re, og vi har ik­ke va­e­ret go­de nok til at hja­el­pe hin­an­den der­u­de,« si­ger Pe­ter Re­gin og bak­kes op af Oli­ver Laurid­sen:

»Det var ik­ke, for­di vi ik­ke vil­le, og ik­ke for­di vi ik­ke hav­de hjer­tet på ret­te sted. Vi la­ver ba­re nog­le fa­ta­le fejl og spil­ler ik­ke på den rig­ti­ge må­de som et hold. Vi går ik­ke ind og spil­ler som ka­e­der af fem mand, og vi føl­ger ik­ke de af­ta­ler, vi har, og vi gør det for sva­ert for os selv, sy­nes jeg.« Bur­de ha­ve løst op­ga­ven Bå­de i pres­sen men og­så hos spil­ler­ne selv og i Dan­marks Is­ho­ck­ey Uni­on har man ud­råbt Dan­mark til fa­vo­rit, før OL-kva­li­fi­ka­tio­nen be­gynd­te, men vir­ke­lig­he­den vi­ste sig at va­e­re en an­den, da kam­pe­ne skul­le spil­les.

»Vi er ik­ke vant til at va­e­re fa­vo­rit, men vi vid­ste godt, at vi hav­de et rig­tig godt hold på pa­pi­ret. Men man skal og­så gå ud og pra­este­re over tre kam­pe, el­lers kan man li­ge så godt la­de va­e­re med at spil­le. Jeg sy­nes ik­ke, man skal pe­ge fin­gre ad no­gen som helst an­dre end os spil­le­re for det, som ske­te. At vi ik­ke duk­ker op og spil­ler på et hø­je­re ni­veau, end hvad vi gjor­de. Det er det, vi le­ver af, og det er der­for vi er her. Vi bur­de ha­ve løst den­ne her op­ga­ve. Jeg kan ik­ke si­ge, at hvis vi hav­de gjort det godt nok, at vi hav­de vun­det, men vi kun­ne ha­ve løst den­ne her op­ga­ve be­ty­de­ligt bed­re,« si­ger Laurid­sen. Skal la­e­re at va­e­re fa­vo­rit Det er ik­ke før­ste gang, Dan­mark har måt­tet vin­ke far­vel til OL­bil­let­ten, men det er for­ment­lig den­ne gang, det gør mest ondt. Dan­mark har la­ert på den hår­de må­de, at selv­om man på pa­pi­ret er fa­vo­rit, kan man ik­ke ba­re for­ven­te at vin­de kam­pe­ne.

»Man skal må­ske li­ge la­e­re at kom­me ind og va­e­re fa­vo­rit til en tur­ne­ring og hånd­te­re det på en lidt me­re yd­myg må­de. At der er en grund til, at man spil­ler de tre kam­pe. Hvis det var det bed­ste hold på pa­pi­ret, der vandt hver gang, så var der ik­ke no­gen grund til at spil­le kam­pe­ne. Jeg sy­nes ik­ke, vi spil­ler yd­mygt mod hver­ken Slove­ni­en el­ler Hvi­derusland. Hvis vi hav­de gjort det, hav­de vi ind­set, at de må­ske hav­de va­e­ret lidt me­re i gang og hav­de en bed­re grund­form. At vi så har bed­re ho­ck­ey­spil­le­re på pa­pi­ret, skul­le vi ha­ve ud­nyt­tet ved at spil­le me­re yd­mygt og spil­le smar­te­re. At spil­le med hjer­ner­ne i ste­det for at prø­ve at af­gø­re kam­pe­ne i hver si­tu­a­tion. Bå­de Slove­ni­en og Hvi­derusland stod na­er­mest med fi­re mand på blå linje og ven­te­de på, at vi skul­le la­ve fejl og så slå kon­tra på os,« si­ger Oli­ver Laurid­sen.

Og så må man ba­re hå­be på, at spil­ler­ne får la­ert så meget af den­ne tur­ne­ring, at det går bed­re na­e­ste gang.

»Der er in­gen tvivl om, at dansk ho­ck­ey kom­mer til at kva­li­fi­ce­re sig (til OL, red.) på et el­ler an­det tids­punkt. Vi har al­drig haft så god en chan­ce, som vi har nu, og al­le har snak­ket om, at hvis vi ba­re fik al­le hjem, er vi en top 8-na­tion, og der er vi nok og­så, hvis vi kig­ger på vo­res hold på pa­pi­ret, så er vi en top 8-na­tion, når vi stil­ler bed­ste hold. Det er der in­gen tvivl om, men det kan man ba­re ik­ke bru­ge til no­get, når man ik­ke pra­este­rer, når det en­de­lig ga­el­der. Det er no­get af det, vi skal ta­ge med os og la­e­re at ba­e­re den fa­vo­ri­trol­le, som vi re­elt set al­drig har i VM-tur­ne­rin­ger­ne,« si­ger Pe­ter Re­gin.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.