Wil­de Woz­ni­a­cki

BT - - DANMARKS SPORTSAVIS -

Det var meget sva­ert. Det var vigtigt for mig at stå ta­et på bag­linj­en, ser­ve godt og slå så man­ge bol­de til­ba­ge som mu­ligt. Jeg ta­enk­te meget på, at hun ik­ke skul­le kun­ne an­gri­be mig, så jeg skul­le ser­ve godt og va­ri­e­re mi­ne slag, så hun ik­ke kun­ne for­be­re­de sig på et slag WO(W)ZNIACKI og skul­le ba­re bru­ge to sa­et på at af­gø­re sa­ger­ne. Over­le­gen serv Woz­ni­a­cki tog te­ten fra star­ten af før­ste sa­et, hvor hun snup­pe­de før­ste par­ti. Aty­pisk for Woz­ni­a­cki var hun over­le­gen i si­ne eg­ne ser­ve­par­ti­er, hvor hun ser­ve­de i fem par­ti­er i før­ste sa­et og kun tab­te fi­re bol­de til ame­ri­ka­ne­ren.

Sam­ti­digt skul­le Keys ka­em­pe hårdt for si­ne eg­ne po­int, og blev gen­tag­ne gan­ge pres­set ud i at for­sva­re sig mod Woz­ni­a­ck­is bre­ak­bol­de i før­ste sa­et, som end­te 6-3 til dan­ske­ren.

An­det sa­et blev en ta­et­te­re af­fa­e­re, men Woz­ni­a­cki fort­sat­te de fi­ne tak­ter. I før­ste par­ti brød hun Keys’ serv, in­den hun selv holdt serv til stil­lin­gen 2-0.

Så kom Keys dog til­ba­ge med et sik­kert ser­ve­par­ti og et ser­ve­gen­nem­brud, som Woz­ni­a­cki dog sva­re­de til­ba­ge på ved selv at bry­de ame­ri­ka­ne­ren til dansk fø­ring på 3-2.

Her­fra var der sik­ker ketsjer­fø­ring fra dan­ske­ren, der ik­ke af­gav en ene­ste mu­lig­hed for Keys til at bry­de. Der­for kun­ne Woz­ni­a­cki ra­ek­ke ar­me­ne i vej­ret, da hun med en god serv på kam­pens før­ste mat­ch­bold af­gjor­de kam­pen med 6-4 i an­det sa­et.

Med sej­ren er Ca­ro­li­ne Woz­ni­a­cki trå­dt ind i kvart­fi­na­len af US Open, en tur­ne­ring hun to gan­ge tid­li­ge­re har nå­et fi­na­len i. Her har hun hen­holds­vis tabt til bel­gi­ske Kim Cli­jsters i 2009 og til Se­re­na Wil­li­ams i 2014. God vej til fi­na­len Selv­om re­sul­ta­ter­ne i 2016 har va­e­ret rin­ge, så gi­ver hen­des pra­e­sta­tion i det­te års US Open grund til op­ti­mis­me. I kvart­fi­na­len mø­der Woz­ni­a­cki let­ti­ske Anast­a­si­ja Se­va­stova, der lig­ger num­mer 48 på ver­dens­rang­li­sten.

Un­der­vejs i tur­ne­rin­gen har Se­va­stova blandt an­det slå­et ver­dens­rang­li­stens num­mer tre, Gar­bi­ne Mu­guruza, og se­ne­st slog hun bri­ti­ske Jo­han­na Kon­ta, der lig­ger num­mer 14.

Woz­ni­a­cki kan dog med de flot­te tak­ter gla­e­de sig over, at kvin­de­spil­ler­nes on­de ånd, dron­nin­gen af ten­nis – Se­re­na Wil­li­ams, først kan stå over for dan­ske­ren i en even­tu­el fi­na­le.

Og vej­en der­hen er må­ske ik­ke så tos­set end­da. Hvis Woz­ni­a­cki spil­ler sig vi­de­re fra kvart­fi­na­len, kan se­mi­fi­na­len by­de en­ten sy­ven­de­se­e­de­de Ro­ber­ta Vin­ci el­ler vin­de­ren af ot­ten­de­dels­fi­na­len mel­lem Pe­tra Kvi­tova fra Tjek­ki­et el­ler ty­ske An­ge­lique Ker­ber. Tjek­ken slog dog Woz­ni­a­cki ud af OL.

»Det var meget sva­ert. Det var vigtigt for mig at stå ta­et på bag­linj­en, ser­ve godt og slå så man­ge bol­de til­ba­ge som mu­ligt. Jeg ta­enk­te meget på, at hun ik­ke skul­le kun­ne an­gri­be mig, så jeg skul­le ser­ve godt og va­ri­e­re mi­ne slag, så hun ik­ke kun­ne for­be­re­de sig på et slag,« sag­de Woz­ni­a­cki til Eu­rosport ef­ter kam­pen.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.