Ig­no­re­re­de do­pin­gad­vars­ler

BT - - DANMARKS SPORTSAVIS -

gang to uger la­en­ge­re for. Så vil jeg hel­le­re slap­pe af og be­gyn­de for­be­re­del­ser­ne til den nye sa­e­son lidt tid­li­ge­re,« si­ger Val­gren, som i na­e­ste sa­e­son bli­ver hold­kam­me­rat med Jakob Fuglsang på Asta­na.

Han hol­der dog en dør på klem for at aen­dre sin be­slut­ning.

»Li­ge nu ser det ud til, at hol­de­ne boy­kot­ter VM i hold­tids­kørs­len, men hvis det aen­drer sig, og vi al­li­ge­vel skal kø­re, så vil jeg ger­ne kø­re VM på lan­de­vej, så er jeg jo al­li­ge­vel der­ne­de,« si­ger Val­gren med et smil.

Den dan­ske ryt­ter, hvis suc­ces i år vel kun over­gås af Jakob Fuglsangs OL-sølv, har i går va­e­ret på be­søg i den hjem­li­ge A-klas­se ved et løb i Es­b­jerg. Men i den kom­men­de uge skal han igen ud på lan­de­vej­en i no­get hår­de­re sel­skab.

»Tirs­dag (i mor­gen, red.) rej­ser jeg til Ca­na­da, hvor jeg skal kø­re to Wor­ld Tour-løb i Qu­e­bec og Mon­tre­al. Jeg gla­e­der mig sygt meget. Vi stil­ler med et sta­erk hold med blandt an­dre Sa­gan, Ma­j­ka, Kreuzi­ger og Oscar Gat­to. Men jeg hå­ber al­li­ge­vel på at få lov til at kø­re min egen chan­ce. Jeg har tra­e­net godt, og mo­ti­va­tio­nen er helt i top,« fast­slår Val­gren, som isa­er tror på, at han kan la­ve en god pra­e­sta­tion om søn­da­gen i Mon­tre­al, hvor han og­så kør­te et godt løb sid­ste år. Her­ef­ter kom­mer han til­ba­ge til Og så er det en ru­te, hvor jeg ik­ke umid­del­bart kan se, at vi har nog­le dan­ske ryt­te­re, som vil ha­ve den sto­re chan­ce Eu­ro­pa og kø­rer eta­pe­lø­bet Eneco Tour i Hol­land og Bel­gi­en, og det ser fo­re­lø­bigt ud til at bli­ve hans sid­ste start i år.

En skidt sag ser ud til at ha­ve ramt Det In­ter­na­tio­na­le Svøm­me­for­bund (Fi­na).

Tre per­so­ner, der al­le var en del af det pa­nel (DCRB), der un­der­søg­te rus­si­ske svøm­me­re op til OL, har så­le­des op­sagt de­res stil­lin­ger, for­di de­res råd blev ig­no­re­ret. Den na­tio­na­le, ir­ske tv-sta­tion RTE har få­et fat i et brev fra de tre, hvor de hen­ven­der sig til Fi­na-pra­esi­den­ten, Julio Mag­li­o­ne. Det skri­ver nyheds­bu­reau­et AFP.

Her skri­ver de tre, som blandt an­dre in­klu­de­rer pro­fes­sor An­drew Pipe, der stod i spid­sen for DCRB, at de er skuf­fe­de over, at pa­ne­lets råd ik­ke blev ef­ter­fulgt.

»På trods af an­ti-do­pin­g­eks­per­ti­sen hos pa­ne­lets med­lem­mer, valg­te Fi­na at ig­no­re­re vo­res råd. Vi er skuf­fe­de over, at vo­res an­be­fa­lin­ger ik­ke blev fulgt – og end­nu me­re skuf­fe­de over, at vi ik­ke fik no­gen som helst for­kla­ring på Fi­nas be­slut­ning,« ly­der det i bre­vet til pra­esi­den­ten.

DCRB fo­re­slog, at al­le rus­si­ske svøm­me­re in­den OL skul­le ha­ve fo­re­ta­get do­ping­kon­trol af uaf­ha­en­gi­ge myn­dig­he­der. Det end­te dog med, at det kun var syv ud af 37 rus­si­ske svøm­me­re, der blev na­eg­tet ad­gang til OL. Det var de svøm­me­re, der hav­de tid­li­ge­re do­ping­dom­me el­ler var na­evnt i den så­kald­te McLa­ren-rap­port.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.