Van­vids­an­greb

BT - - DANMARKS SPORTSAVIS -

KLAR, PA­RAT, START Gi­an­luca Bram­bil­la (Etixx-Qu­i­ck­Step) vandt 15. eta­pe i Vu­el­ta a Es­paña, men det var klas­se­men­tet, der stjal al fo­kus på en dra­ma­tisk eta­pe i går. Der blev i dén grad kørt cy­kel­løb på en dag, hvor bå­de Nairo Qu­in­ta­na (Mo­vistar) og Al­ber­to Con­ta­dor (Tin­koff) iva­er­k­sat­te et na­e­sten ut­ro­ligt togt og beg­ge tog vig­tig tid på Chris Froo­me (Sky).

I den sam­le­de stil­ling fø­rer Qu­in­ta­na der­for med 3 mi­nut­ter og 37 se­kun­der ned til Froo­me, mens Este­ban Cha­ves (Ori­ca-Bi­ke­e­x­chan­ge) på tred­je­plad­sen er 3 mi­nut­ter og 57 se­kun­der ef­ter.

Al­ber­to Con­ta­dors ud­byt­te af eta­pen be­tød, at han kom ta­et­te­re på Froo­me, og på fjer­de­plad­sen er han 4 mi­nut­ter og 2 se­kun­der ef­ter Qu­in­ta­na. Tid­ligt an­greb Con­ta­dor or­ke­stre­re­de et tid­ligt an­greb, da fel­tet na­er­mest blot li­ge var kom­met ud af lå­gen, og Qu­in­ta­na kom med, mens Froo­me end­te ne­de i fel­tet. Så var ma­nuskrip­tet skre­vet til en dra­ma­tisk eta­pe, hvor den sam­le­de sejr i Vu­el­ta­en var te­ma­et.

Ef­ter kon­ge­e­ta­pen lør­dag bød søn­da­gens eta­pe blot på 118,5 ki­lo­me­ter fra Sa­bi­na­ni­go til Ara­mon For­mi­gal, hvor ryt­ter­ne skul­le over tre stig­nin­ger, og hver en ki­lo­me­ter blev ud­nyt­tet i den dra­ma­ti­ske klas­se­ment-of­fen­siv.

Der var blot kørt om­kring fem ki­lo­me­ter, da Al­ber­to Con­ta­dor an­greb, og der blev dan­net en grup­pe. Her sad min­sand­ten og­så Nairo Qu­in­ta­na, mens Froo­me var fra­va­e­ren­de, og så var eta­pen li­ge­som i gang.

Ne­de i fel­tet sad Froo­me og skul­le i for­vir­rin­gen selv luk­ke hul­ler, når ik­ke Sky-ryt­ter­ne trak. Med 96 ki­lo­me­ter igen hav­de ud­bry­der­ne op­byg­get et for­spring på over et mi­nut.

Ef­ter 80 ki­lo­me­ter var Con­ta­dor og Qu­in­ta­na 2 mi­nut­ter og 15 se­kun­der for­an. Ud­skilt til sidst På et tids­punkt be­gynd­te Mo­vistar at fø­re ne­de i ho­ved­fel­tet med Froo­me. Umid­del­bart vir­ke­de det som et un­der­ligt tra­ek, da Qu­in­ta­na sad frem­me, men det gav me­ning, da de fle­ste af Froo­mes Sky-folk blev ha­eg­tet af, og Tour de Fran­ce-vin­de­ren der­for sad na­e­sten ale­ne.

På et tids­punkt var for­sprin­get helt op­pe på tre mi­nut­ter, men med 36 ki­lo­me­ter igen lød det på 1 mi­nut og 50 se­kun­der.

Det vok­se­de dog til over to mi­nut­ter med 22 ki­lo­me­ter igen, in­den den sid­ste stig­ning op til mål. 7,5 ki­lo­me­ter før mål sad Qu­in­ta­na og Con­ta­dor i front hos ud­bry­der­ne, mens Froo­me selv sled i front ne­de bag­ved og ik­ke lig­ne­de en ryt­ter med over­skud.

Til sidst kør­te Qu­in­ta­na fra Con­ta­dor, som holdt sit eget tråd i mål. Bram­bil­la kør­te med, og ita­li­e­ne­ren vandt eta­pen, mens en slå­et Froo­me først tril­le­de i mål la­en­ge ef­ter.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.