Nol­ler op­ti­mist ef­ter ny hjer­te­o­pe­ra­tion

Den dan­ske Me­lo­di Grand Prix-vin­der er glad og op­ti­mi­stisk ef­ter en så­kaldt ma­ze­hjer­te­o­pe­ra­tion. En­de­lig er hans puls nor­mal

BT - - VOORZIJDE PAGINA - Jan Eriksen | jae@bt.dk

For lidt me­re end et år si­den fik Ni­els Nol­ler Ol­sen ind­lagt en ny hjer­te­klap af stål.

Ef­ter ope­ra­tio­nen er den dan­ske Me­lo­di Grand Prix-vin­der for la­engst be­gyndt at op­tra­e­de med sin bror Jør­gen Ol­sen igen.

Som for­le­den da de to spil­le­de til BTs 100 års re­cep­tion som et po­pu­la­ert, fol­ke­ligt indslag mel­lem skå­l­ta­ler­ne. For en må­ned si­den spil­le­de de sam­men med ven­nen Cliff Ri­chard i Vej­le.

Men der har va­e­ret pro­ble­mer, som til sidst blev så ge­ne­ren­de, at han valg­te at op­sø­ge et pri­vat­ho­spi­tal i Var­de, der har spe­ci­a­li­se­ret sig i hjer­te­o­pe­ra­tio­ner.

En form for ube­hag

»Jeg har va­e­ret pla­get af aryt­mi (ur­e­gel­ma­es­sig hjerterytme) og har haft en kro­nisk alt for høj hvile­puls. 100 i ste­det for de 60, den helst skal va­e­re. Det ha­em­mer ik­ke de ak­ti­vi­te­ter, jeg er i gang med på en nor­mal dag, men fø­les mest som en form for ube­hag. Jeg har få­et en så­kaldt ma­ze­hjer­te­o­pe­ra­tion. Den fo­re­ta­ges gen­nem ly­sken, og så får man ført no­get op til det ven­stre hjer­te­kam­mer, der skal sør­ge for at brin­ge min puls ned og fjer­ne aryt­mi­en,« si­ger Nol­ler Ol­sen til BT.

Ma­ze be­ty­der la­byrint på en­gelsk. Ope­ra­tio­nen går ud på, at hjer­tekirur­ger snit­ter og sy­er en la­byrint af linjer i ven­stre og høj­re for­kam­mer, hvor­ved der dan­nes ar­va­ev, som blo­ke­rer unor­ma­le elek­tri­ske im­pul­ser. Må­let er en me­re nor­mal hjerterytme.

Nor­mal puls

»Jeg har det al­le­re­de meget bed­re. Kom­bi­ne­ret med en ju­ste­ring jeg har få­et fo­re­ta­get på Ri­get, har ope­ra­tio­nen gud­ske­lov vir­ket. De se­ne­ste tre-fi­re da­ge har jeg haft en nor­mal puls, og der­for be­ty­de­lig min­dre aryt­mi. Jeg har so­vet godt de sid­ste na­et­ter. Det er selv­føl­ge­lig skønt, jeg er meget glad og op­ti­mi­stisk,« si­ger han med gejst.

Han til­fø­jer, at han gør, hvad han kan for at over­hol­de de råd, han har få­et fra eks­per­ter­ne.

»Jeg skal først og frem­mest sør­ge for at gå en god lang tur hver dag. Det gør jeg så og­så.«

Ef­ter den nye ope­ra­tion er der nu for al­vor kom­met ek­stra luft til at ta­en­ke fremad­ret­tet. For der har va­e­ret en del tan­ker og spe­ku­la­tio­ner det se­ne­ste års tid.

»I be­gyn­del­sen var jeg ked af, at de ik­ke hav­de ad­va­ret mig om, hvor kom­pli­ce­ret det kun­ne bli­ve. Men en kirurg, jeg tal­te med for ny­lig, har gi­vet mig et an­det per­spek­tiv på sa­gen. Som han sag­de, ’hvis du ik­ke var ble­vet ope­re­ret af en dyg­tig kirurg, så hav­de de må­ske ik­ke haft mu­lig­hed for at sa­et­te en kun­stig hjer­te­klap i. Så jeg skal ba­re va­e­re tak­nem­me­lig over, at det blev fik­set. Jeg la­e­ste i mi­ne pa­pi­rer ef­ter­føl­gen­de, at de kald­te det en meget kom­pli­ce­ret ope­ra­tion. Det tror jeg på,« si­ger Nol­ler Ol­sen med et stort grin.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.