TRYLL ERIKSEN

Chri­sti­an Eriksen fik kri­tik i Mor­ten Ol­sens tid, men i går var han af­gø­ren­de i det nye spil­kon­cept un­der Åge Ha­rei­de, som før­te Dan­mark til en 1-0-sejr i VM-kva­li­fi­ka­tions­kam­pen mod Ar­me­ni­en

BT - - VOORZIJDE PAGINA -

Regn­drå­ber­ne i Par­ken lig­ne­de til for­veks­ling tryl­le­støv, der hvirv­le­de op fra Chri­sti­an Erik­sens fød­der. I na­e­sten alt, hvad han fo­re­tog sig. Tot­ten­ham-dan­ske­ren score­de sit før­ste mål på hjem­me­ba­nen i Kø­ben­havn i he­le sin lands­holdskar­ri­e­re, da Dan­mark slog Ar­me­ni­en med 1-0 i en overbevisende pra­e­sta­tion. Med sit blik for dy­be af­le­ve­rin­ger, knald­hår­de pas­nin­ger og sit sto­re lø­be­pensum lig­ne­de han den spil­ler, som så man­ge ef­ter­hån­den har la­ert at ken­de i Pre­mi­er Le­ague.

»Det var en stor let­tel­se, og jeg er glad for mit før­ste mål i Par­ken. Det har va­e­ret la­en­ge un­der­vejs. Det var et vigtigt et af slagsen, og det var lidt pud­sigt, at vi li­ge score­de på den må­de, for vi hav­de øvet det op­spil i op­varm­nin­gen,« sag­de Chri­sti­an Eriksen i går ef­ter kam­pen. Bra­end­te straf­fes­park Dan­ske­ren bra­end­te et straf­fes­park i an­den halv­leg med et sløjt spark in­den for må­l­man­dens ra­ek­ke­vid­de, og det var han na­tur­ligt nok ik­ke til­freds med. Ik­ke meget trold­mand over den ak­tion.

Tryl­le­stø­vet så vi hel­ler ik­ke al­tid i Chri­sti­an Erik­sens kam­pe un­der den tid­li­ge­re land­stra­e­ner, Mor­ten Ol­sen, der end­da kri­ti­se­re­de of­fen­siv­spil­le­ren of­fent­ligt, da det stod al­ler­va­erst til med pra­e­sta­tio­ner­ne på lands­hol­det. Og­så i fod­bold­de­bat­ten

Jeg tror, at den di­rek­te stil gav­ner en spil­ler som mig Det var en stor let­tel­se, og jeg er glad for mit før­ste mål i Par­ken. Det har va­e­ret la­en­ge un­der­vejs Chri­sti­an Eriksen Chri­sti­an Eriksen

på tv-ska­er­me­ne, i ra­dio­en og i dag­ligstu­er­ne for­nem­me­de man sav­net af en spil­ler, som al­le­re­de den­gang hav­de vist si­ne sto­re kva­li­te­ter i den bed­ste en­gel­ske fod­bol­dra­ek­ke. Hur­tigt og di­rek­te spil Med Åge Ha­rei­des indtil vi­de­re suc­ces­ful­de over­ta­gel­se af det dan­ske lands­hold va­el­ger spil­ler­ne of­te­re at spil­le bol­den hur­tigt og di­rek­te frem ad ba­nen. Det er no­get, som på­vir­ker Chri­sti­an Eriksen, der na­tur­ligt og­så var let­tet over at ha­ve le­ve­ret en pra­e­sta­tion, som bur­de va­e­re nok til at over­be­vi­se de kri­ti­ke­re, der sta­dig måt­te va­e­re til­ba­ge fra Ol­sen-ti­den.

»De spil­le­re, som er kom­met til på lands­hol­det, er spil­le­re, som må­ske er end­nu bed­re på kug­len (end tid­li­ge­re på lands­hol­det, red.) og ser end­nu me­re fremad. I man­ge kam­pe prø­ve­de vi det un­der Ol­sen, og der lyk­ke­des det ik­ke al­tid. Vi hav­de hel­dig­vis og­så go­de kam­pe un­der Ol­sen, men jeg tror, at den di­rek­te stil gav­ner en spil­ler som mig,« sag­de Chri­sti­an Eriksen.

Åge Ha­rei­de gav i går Chri­sti­an Eriksen ret i, at 3-5-2-sy­ste­met med ak­ti­ve wing­ba­cks gør meget for en spil­ler som Chri­sti­an Eriksen.

»Vi ska­ber me­re plads og rum til Chri­sti­an. Jeg har set Dan­mark spil­le tid­li­ge­re. Det­te er in­gen kri­tik af Mor­ten Ol­sen og må­den, som Dan­mark spil­le­de på tid­li­ge­re, men da de mød­te Ar­me­ni­en for to år si­den, spil­le­de Mi­cha­el Kro­hn-De­hli til ven­stre og Las­se Schø­ne til høj­re. Beg­ge er rig­tig go­de bold­spil­le­re. De vil ha­ve bol­den på fød­der­ne og tra­ek­ke ind i Chri­sti­an Erik­sens rum. Når hol­det så sam­ti­dig har Ni­ck­las Bendt­ner, som tra­ek­ker ned i ba­nen, er der man­ge spil­le­re på små om­rå­der. Nu bred­der vi spil­let bed­re ud med Pe­ter An­ker­sen og Riza Dur­mi­si,« sag­de Åge Ha­rei­de.

Na­e­ste gang, at Åge Ha­rei­de og Chri­sti­an Eriksen skal svin­ge tryl­le­sta­ven på en land­skamp, er i ude­kam­pen i VM-kva­li­fi­ka­tio­nen mod Po­len 8. ok­to­ber.

Mads Kind­berg Ni­el­sen | ni­el@spor­ten.dk Ras­mus Dam Ni­el­sen

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.