G20 – Oba­ma yd­my­get af ki­ne­ser­ne

BT - - NYHEDER - anes

Ki­ne­ser­ne er nor­malt kendt for at ha­ve godt styr på de­tal­jer­ne, når ver­denspres­sen trom­mer sam­men. Men da USA’s pra­esi­dent Ba­ra­ck Oba­ma lør­dag an­kom til G20 top­mø­de i Hangzhou i Ki­na, måt­te han und­va­e­re den rø­de lø­ber.

Da Air For­ce One lan­de­de i den ki­ne­si­ske mil­li­onby, stod der ik­ke no­gen trap­pe med rød lø­ber klar til pra­esi­den­ten. Det gjor­de der el­lers, bå­de da den ty­ske kans­ler An­gela Mer­kel, den bri­ti­ske pre­mi­e­re­mi­ni­ster The­resa May og Frank­rigs pra­esi­dent Fran­cois Hol­lan­de an­kom.

Men Oba­ma måt­te nø­jes med en knap så pran­gen­de grå ud­ga­ve af slagsen ved en ud­gang i fly­ets skrog i ste­det for fron­ten ved si­den af co­ck­pit­tet.

Og det er ik­ke til­fa­el­digt, me­ner Jor­ge Gu­a­jar­do, som er Me­xi­cos tid­li­ge­re am­bas­sa­dør i Ki­na. Til den bri­ti­ske avis The Gu­ar­di­an, forta­el­ler han, at den be­syn­der­li­ge mod­ta­gel­se af den magt­ful­de pra­esi­dent er et ud­tryk for ny ki­ne­sisk ar­ro­gan­ce og na­tio­na­lis­me - et sig­nal om, at Ki­na kan spil­le op mod USA.

»Det­te er ik­ke en svip­ser fra de ki­ne­si­ske myn­dig­he­ders si­de. Så­dan no­get sker ik­ke hos ki­ne­ser­ne. Jeg har ar­bej­det med dem i seks år, og de la­ver ik­ke så­dan­ne de­tal­je-fejl. Der er ik­ke ta­le om en fejl,« si­ger Jor­ge Gu­a­jar­do.

FOTO: REUTERS

Og Ba­ra­ck Oba­ma på vej ned ad den grå trap­pe.

FOTO: REUTERS

An­gela Mer­kel på vej ned ad den rø­de lø­ber fra sit stats­fly.

FOTO: REUTERS

...og til sidst og­så Fran­cois Hol­lan­de.

FOTO: REUTERS

...og det sam­me er The­resa May.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.