FAKTA OM G20

BT - - NYHEDER -

G20 står for Group of Twen­ty, og be­står af ver­dens 19 vig­tig­ste øko­no­mi­er plus EU. På et mø­de dis­ku­te­rer lan­de­ne for­skel­li­ge øko­no­mi­ske aspek­ter. Be­slut­nin­ger på mø­de­r­ne er ik­ke bin­den­de, men sam­men ud­stik­ker lan­de­ne ret­nings­linjer. Grup­pen be­står af føl­gen­de fa­ste med­lem­mer: Syd­afri­ka, Ca­na­da, Me­xi­co, USA, Ar­gen­ti­na, Bra­si­li­en, Ki­na, Ja­pan, Syd­korea, In­di­en, In­do­nesi­en, Sau­di-Ara­bi­en, Rusland, Tyr­ki­et, Frank­rig, Tys­kland, Ita­li­en, Stor­bri­tan­ni­en, Au­stra­li­en og EU. ’ Der­med rum­mer G20 to tred­je­de­le af ver­dens be­folk­ning og står for 85 pro­cent af ver­dens sam­le­de brut­to­na­tio­nal­pro­dukt og fi­re fem­te­dele af ver­dens­hand­len.

I år af­hol­des top­mø­det i Hangzhou i Ki­na i dis­se da­ge.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.