Ka­ri­na Pe­der­sen si­ger én ting, men gør no­get an­det

BT - - DEBAT -

De­bat­tør og for­fat­ter Ka­ri­na Pe­der­sens fa­mi­lie stil­ler sig nu skar­pt over­for Ka­ri­nas erin­drin­ger og hold­nin­ger i Ka­ri­nas bog ’Helt ude i ham­pen’. Hvad er problemet?

Grun­den til at jeg rå­ber op, er, at det ik­ke nyt­ter no­get, at man som de­bat­tør går ud og si­ger, at al of­fent­lig hja­elp skal stop­pes til bå­de voks­ne og børn, og så går man selv tig­ger­gang. Ka­ri­na har nem­lig lånt pen­ge hos ad­skil­li­ge. Som de­bat­tør må man gø­re det, man si­ger, el­lers kan jeg ik­ke ta­ge det al­vor­ligt. Bø­ger som den­ne be­ty­der nem­lig no­get i de­bat­ten. I de se­ne­ste år har bå­de f.eks. min egen, Mor­ten Pa­pes og Ya­hya Has­sans bog bi­dra­get til, der bå­de er ble­vet ita­le­sat og lov­gi­vet på f.eks. om­rå­det for ud­sat­te børn.

Ka­ri­na er sa­er­ligt ble­vet brugt som et ek­sem­pel i de­bat­ten om ud­sat­te. Hvem har an­sva­ret for, hvor­dan ens bog bru­ges i den of­fent­li­ge de­bat?

Det er al­drig for­fat­te­ren, der skal stå for skud for, hvad ens bog bli­ver brugt til. Det er de men­ne­sker, der bru­ger den i f.eks. de­res po­li­ti­ske pro­jekt. Li­be­ral Al­li­an­ce hyl­de­de jo Ka­ri­na en ti­me ef­ter, at hen­des bog var ude. Der bør man la­e­se ge­ne­relt op på lek­tien, in­den man ba­re ge­ne­ra­li­se­rer ud fra en en­kelt per­sons forta­el­lin­ger og op­le­vel­ser. Det er far­ligt, hvis det kom­mer til at dan­ne gro­bund for må­ske ny lov­giv­ning el­ler en fuld­sta­en­dig aen­dret indstil­ling til ud­sat­te men­ne­sker. Men et­hvert vid­nes­byrd og en­hver stem­me er vig­ti­ge. Det ga­el­der selv­føl­ge­lig og­så for Ka­ri­na. Nu ken­der jeg ik­ke Ka­ri­na fra hen­des barn­dom, men man må hå­be, at Gyl­den­dal, der har ud­gi­vet bo­gen, har sik­ret sig, at det, Ka­ri­na skri­ver, er rig­tigt. Det er sta­dig hvert 10. barn i Dan­mark, der me­re el­ler min­dre mi­stri­ves på for­skel­lig vis, og der­for bli­ver jeg al­drig tra­et af at dis­ku­te­re ud­sat­tes for­hold.

Bør Gyl­den­dal tra­ek­ke bo­gen til­ba­ge?

Det er meget ord mod ord i den­ne si­tu­a­tion, men jeg hå­ber, at Gyl­den­dal har gjort sit ar­bej­de or­dent­ligt. El­lers har for­la­get jo et pro­blem.

Som de­bat­tør må man gø­re det, man si­ger, el­lers kan jeg ik­ke ta­ge det al­vor­ligt

LISBETH ZORNIG AN­DER­SEN For­fat­ter, de­bat­tør og ejer af Hu­set Zornig

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.