13 ting du (må­ske) ik­ke vid­ste om STEPHEN KING

Gy­sets me­ster er ak­tu­el med ro­ma­nen ’De der sø­ger’. Han er en af ver­dens mest la­e­ste for­fat­te­re, men vid­ste du, at han har byg­get et sta­dion til sit fa­vo­rit ba­se­bal­l­hold?

BT - - KULTUR - Jan Eriksen | jae@bt.dk

Gy­sets me­ster er ak­tu­el med ro­ma­nen ’De der sø­ger’, der ud­kom­mer på tors­dag. Ik­ke over­ra­sken­de har man­den, der har øde­lagt mil­li­o­ners nat­te­søvn med si­ne uhyg­ge­li­ge hi­sto­ri­er, en del da­e­mo­ner. F.eks. ha­der han tal­let 13. Så her er 13 ting, du mu­lig­vis ik­ke vid­ste om Stephen King

King li­der af triskai­de­ka­fo­bi - frygt for tal­let 13. »Tal­let 13 und­la­der al­drig at fø­re sin gam­le, iskol­de fin­ger op og ned ad min ryg. Når jeg skri­ver, stop­per jeg al­drig, hvis jeg når til si­de­num­me­ret 13. Jeg stop­per først med at skri­ve, når jeg kom­mer til et sik­kert tal. Jeg ta­ger al­tid de sid­ste to trin, det 12. og 13., på min bag­trap­pe på én gang. Der var 13 trin på en­gel­ske gal­ger i 1800-tal­let.«

Ja­ck Tor­ran­ce (’Ond­ska­bens ho­tel’) er Kings mest selv­bi­o­gra­fi­ske fi­gur. Da han skrev bo­gen, drak han sto­re ma­eng­der Ja­ck Da­ni­el’s. Oprin­de­lig han så Ja­ck som en her­oisk ka­rak­ter, der ’be­ka­em­per si­ne da­e­mo­ner, som sta­er­ke ame­ri­kan­ske ma­end skal gø­re.’

Mu­si­kel­ske­ren Stephen King og hans ko­ne Ta­bitha ejer tre ra­dio­sta­tio­ner i hjem­sta­ten Mai­ne.

King for­tal­te en­gang for­fat­te­ren Neil Gai­man, at hvis han hav­de chan­cen for at le­ve sit liv helt for­fra, vil­le han ik­ke aen­dre no­get. Bort­set fra at med­vir­ke i en an­non­ce for fi­nans­sel­ska­bet Ame­ri­can Express.

Iføl­ge Gu­in­ness re­kord­bog er Stephen King den le­ven­de for­fat­ter, der har få­et flest bø­ger ind­spil­let i filmver­sio­ner.

King blev er­kla­e­ret ueg­net til mi­li­ta­ertje­ne­ste i Viet­nam på grund af for højt blod­tryk, ned­sat syn, punk­te­re­de trom­me­hin­der og så er han plat­fo­det.

King er med i en lang ra­ek­ke af si­ne eg­ne fil­ma­ti­se­rin­ger. Han står ved en pen­geau­to­mat i ’Maxi­mum Over­dri­ve’, spil­ler mi­ni­ster i ’Ond­ska­bens kir­ke­gård’, en gra­ver i ’Søvn­ga­en­ger­ne’, Ted­dy Weizak i ’Op­gø­ret’, Tom Hol­by ’In the Lango­li­ers’, Dr. Bangor i ’Thin­ner’, Ga­ge Cre­ed i sin egen tv-ver­sion af ’Ond­ska­bens ho­tel’ og et pizza­bud i ’Ro­se Red’.

’Ra­ge’, hans før­ste ro­man un­der pseu­do­ny­met Ri­chard Ba­ch­man, hand­ler om en for­styr­ret gym­na­sie­e­lev, der hol­der si­ne klas­se­kam­me­ra­ter som gids­ler. Jef­fe­ry Ly­ne Cox, en men­talt for­styr­ret gym­na­sie­e­lev, holdt si­ne klas­se­kam­me­ra­ter som gids­ler, an­gi­ve­ligt in­spi­re­ret af bo­gen. Ef­ter tre lig­nen­de epi­so­der stop­pe­de King tryk­nin­gen af nye op­lag af bo­gen i USA.

Stephen King som mu­si­cal? Ja, i 1988 blev ’Car­rie’ sat op som mu­si­cal i Eng­land og på Bro­adway i New York se­ne­re sam­me år. Selv­om den var na­e­sten ud­solgt på for­hånd, blev den stop­pet, ba­re seks da­ge ef­ter pre­mi­e­ren i Eng­land. Re­ak­tio­ner­ne var ret ne­ga­ti­ve. King har i øv­rigt skre­vet en mu­si­cal sam­men med Jo­hn Mel­lemcamp, ’Ghost Bro­t­hers of Darkland Co­un­ty’.

10 King el­sker ba­se­ball. Han har sagt, at han ik­ke er me­re lyk­ke­lig, end når han sid­der i sit ba­de­kar, ry­ger en smøg og lyt­ter til en ra­di­o­trans­mis­sion af hans hold Red Sox’ søn­dagskamp. I 1992 be­tal­te King byg­nin­gen af Mans­fi­els Sta­di­um i Bangor, Mai­ne. Må­l­tav­len er pla­ce­ret, så King kan se den fra sit hus.

11 Selv­føl­ge­li ger­der kon­spira­tions te­o­ri­er om Stephen King. En lil­le grup­pe me­ner, at han skød Jo­hn Len­non. Et af de­res ’be­vi­ser’ er, at han ligner Len­nons mor­der Mark Chap­man. Iføl­ge grup­pen er Kings bø­ger fyldt med skjul­te bud­ska­ber om mor­det. King blev kørt ned i 1999. Det var CIA, der gjor­de det, me­ner grup­pen. King har end­nu ik­ke på­ta­get sig skyl­den for Len­nons mord.

12 I ti år var King med­lem af ro­ck­ban­det The Ro­ck Bot­tom Re­main­ders, der be­stod af for­fat­te­re. King er det mest kend­te med­lem. Selv­om Simp­sons-ska­be­ren Matt Gro­e­ning nu ik­ke er helt ukendt. King spil­le­de gu­i­tar.

13 Han an­ser sin gy­ser ’De dø­des by’ for sin bed­ste ro­man. Det er en vam­py­r­hi­sto­rie, der byg­ger på den pa­ra­noia, der på­vir­ke­de det po­li­ti­ske mil­jø i USA i Ri­chard Nixon-ae­ra­en.

• FOTO: KENZO TRIBOUILLARD

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.