Vra­get på lands­hol­det

BT - - DANMARKS SPORTSAVIS -

Fem gan­ge har Gon­za­lo Jør­gen­sen op­t­rå­dt på dan­ske U-lands­hold, men si­den en U18-lands­holds­sam­ling sid­ste ef­ter­år har han va­e­ret ude. Be­løn­net med en pro­fes­sio­nel kon­trakt i At­léti­co Madrid, men fra­valgt i lands­holds­re­gi.

»Jeg kan ik­ke rig­tig for­stå, hvad der sker. Jeg har sendt vi­deo­er med kam­pe til Hen­rik Clau­sen (dansk U19-traener), men han sy­nes åben­bart ik­ke, det er ham, han vil ha­ve. Jeg sy­nes, han fortje­ner, at va­e­re med i nog­le kam­pe, så de kan prø­ve ham,« si­ger Gon­za­lo Jør­gen­sens far, Tho­mas Jør­gen­sen.

Er det dan­ske lands­hold sta­dig et stort mål for Gon­za­lo?

»Ja, selv­føl­ge­lig er det det, men han er og­så ble­vet skuf­fet. Sid­ste sa­e­son spil­le­de han al­le kam­pe i liga­en på na­er 20 mi­nut­ter, men de har slet ik­ke va­e­ret ne­de og se ham. Det er li­ge­som om, de er li­geg­lad med ham.«

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.