Po­li­ti­ker-hegn ska­ber ut­ryg­hed

Højt hegn skal be­skyt­te fol­ke­tings­po­li­ti­ke­re i nyi­stand­s­at po­li­ti­ker­ho­tel – det gør na­bo­er­ne ut­ryg­ge, for er der en trus­sel, ram­mer den jo og­så dem

BT - - NYHEDER - Sø­ren Kjel­l­berg Is­høy | sris@bt.dk

Et 2,6 me­ter højt og ulov­ligt git­ter­hegn, som Fol­ke­tin­get har sat op i en kø­ben­havnsk bag­gård, ska­ber ut­ryg­hed blandt re­sten af be­bo­er­ne. Be­bo­er­ne har få­et at vi­de, at det er PETs be­slut­ning at sa­et­te heg­net op for at be­skyt­te po­li­ti­ker­nes ma­tri­kel. For­u­den heg­net er der og­så op­sat syn­li­ge ka­me­ra­er.

»Jeg hå­ber, at Fol­ke­tin­get og­så har ta­enkt på os al­min­de­li­ge be­bo­e­re og ik­ke ba­re på po­li­ti­ker­ne. For hvis der er en trus­sel, så kan det jo ik­ke kun va­e­re Fol­ke­tin­gets ma­tri­kel, der skal be­skyt­tes. Så skal det va­e­re he­le går­den og al­le be­bo­er­ne,« si­ger To­ne Wist, der bor i na­bo­e­jen­dom­men. Trus­len ram­mer al­le Hun bak­kes op af Gud­run Bi­er­re­gaard, der er be­sty­rel­ses­med­lem i gård­lau­get.

»Vi har for­stå­el­se for, at der kan va­e­re be­hov for be­skyt­tel­se af po­li­ti­ker­ne. Men at det kun er Fol­ke­tin­gets ma­tri­kel, ska­ber ut­ryg­hed hos os an­dre. For hvis der er en trus­sel, vil det jo kun­ne ram­me al­le, der er i bag­går­den,« si­ger hun.

Kri­tik­ken fra be­bo­er­ne kom­mer i kølvan­det på en hi­sto­rie, som BT brag­te i går. Her kom det bl.a. frem, at heg­net i går­den til det nyi­stand­s­at­te så­kald­te po­li­ti­ker­ho­tel på An­ker He­e­gaards Ga­de bag Glyp­to­te­ket i in­dre Kø­ben­havn er ulov­lig på grund af høj­den.

For selv om heg­net iso­le­ret set kun er 2,2 me­ter højt og der­for i over­ens­stem­mel­se med de ga­el­den­de reg­ler for hegn i skel, så er der en ni­veau­for­skel mel­lem ma­trik­ler­ne på 40 cm. Den ud­for­dring har Fol­ke­tin­gets hånd­va­er­ke­re løst ved at stø­be heg­net i en stor be­ton­klods, så hegn plus be­ton er 2,6 me­ter højt set fra na­bo­ma­trik­len. Og det er iføl­ge Kø­ben­havns Kom­mu­ne ’i strid med reg­ler­ne’.

Des­u­den fø­ler be­bo­er­ne, at Fol­ke­tin­gets Byg­nings­se­kre­ta­ri­at har try­net dem i sagen, da heg­net og­så står i vej­en for en plan om en stor fa­el­les gård­ha­ve.

Det om­rå­de, som heg­net in­dram­mer, er på 239 kva­drat­me­ter, og be­bo­er­ne me­ner, at det får går­den til at lig­ne ’et fa­engsel’ el­ler ’en ’ele­fant­gård’. Unød­ven­digt? Nød­ven­dig­he­den af heg­net un­drer tid­li­ge­re ope­ra­tiv chef i PET Hans Jør­gen Bon­ni­ch­sen. Bl.a. for­di det sand­syn­lig­vis kun er al­min­de­li­ge fol­ke­tings­po­li­ti­ke­re, der skal bo der, og ik­ke pro­mi­nen­te mi­ni­stre el­ler an­dre, der er om­fat­tet af per­son­be­skyt­tel­se.

»Man kan stil­les spørgs­måls­tegn ved, om det over­ho­ve­det er nød­ven­digt med så­dan et hegn. For med det trus­sels­bil­le­de der er

Vi har for­stå­el­se for, at der kan va­e­re be­hov for be­skyt­tel­se af po­li­ti­ker­ne. Men at det kun er Fol­ke­tin­gets ma­tri­kel, ska­ber ut­ryg­hed hos os an­dre. For hvis der er en trus­sel, vil det jo kun­ne ram­me al­le, der er i bag­går­den Gud­run Bi­er­re­gaard, be­bo­er i na­bo­e­jen­dom

nu, er al­min­de­li­ge fol­ke­tings­po­li­ti­ke­re na­ep­pe et stør­re mål end folk på ga­den,« si­ger han.

Fol­ke­tin­get for­søg­te des­u­den i lø­bet af som­me­ren at la­eg­ge be­slag på en halvan­den me­ter sik­ker­heds­zo­ne for­an det nu­va­e­ren­de hegn. Iføl­ge be­bo­er­ne en re­gu­la­er eks­pro­p­ri­a­tion, men ef­ter højlyd­te pro­te­ster drop­pe­de Fol­ke­tin­get pla­nen.

Fol­ke­tin­get øn­sker ik­ke at kom­men­te­re sagen, da det ’ved­rø­rer Fol­ke­tin­gets og fol­ke­tings­med­lem­mer­nes sik­ker­hed’.

FO­TO: UF­FE WENG

Et højt hegn sat op af Fol­ke­tin­get i en kø­ben­havnsk bag­gård ska­ber ut­ryg­hed blandt na­bo­er­ne, da det kun be­skyt­ter po­li­ti­ker­ne. Det forta­el­ler blandt an­det be­bo­er To­ne Wist (yderst til høj­re).

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.