For­bru­ge­re dum­per po­sten

BT - - NYHEDER -

DIGITALISERING De dan­ske for­bru­ge­re er nog­le af de mest util­fred­se i Eu­ro­pa, når det hand­ler om at sen­de og mod­ta­ge pak­ker og bre­ve. Det vi­ser en un­der­sø­gel­se, fo­re­ta­get af EU-Kom­mis­sio­nen, der ind­de­ler med­lem­slan­de­ne ef­ter, hvor­dan for­bru­ger­ne op­le­ver for­skel­li­ge de­le af det in­dre mar­ked.

Ud af i alt 100 mu­li­ge po­int sco­rer Dan­mark 74,1, når det kom­mer til po­st­tje­ne­sten. Det er 5,4 po­int un­der det eu­ro­pa­ei­ske gen­nem­snit og der­med den tred­jela­ve­ste sco­re.

Kun Ita­li­en med 72,3 po­int og Island, der og­så er en del af det in­dre mar­ked, får med 71,6 po­int fa­er­re po­int end Dan­mark. Dy­re­re og dår­li­ge­re Den la­ve sco­re kom­mer ik­ke som en over­ra­skel­se for Mar­tin Sa­la­mon, der er che­fø­ko­nom i For­bru­ger­rå­det Ta­enk.

»Ser­vi­cen er ble­vet for­rin­get. De få bre­ve, der bli­ver sendt, er ble­vet va­e­sent­ligt dy­re­re og an­kom­mer se­ne­re,« si­ger han.

Dan­mark lig­ger i bun­den når det ga­el­der pak­ker og bre­ve, for­di di­gi­ta­li­se­rin­gen af det of­fent­li­ge er la­en­ge­re frem­me her i lan­det end i for­hold til an­dre EU-lan­de, me­ner Mar­tin Sa­la­mon.

Der­for er po­stva­e­se­net i Dan­mark ble­vet ramt af spa­rek­ni­ven, in­den det er sket i an­dre lan­de.

»Post Dan­mark har måt­tet la­eg­ge om, for­di man i Dan­mark har valgt at di­gi­ta­li­se­re så kraf­tigt og så hur­tigt, og hur­ti­ge­re end al­le an­dre lan­de,« si­ger han. Det gi­ver bag­slag Tid­li­ge­re på som­me­ren vedt­og Fol­ke­tin­get en ra­ek­ke for­rin­gel­ser af det dan­ske po­stva­e­sen for at sa­et­te en prop i for de man­ge mil­li­o­ner, som po­stva­e­se­net hvert år tab­te i om­sa­et­ning.

»Det er ik­ke un­der­ligt, at det gi­ver ud­slag. Man kan ik­ke ha­e­ve pri­ser­ne og for­rin­ge ser­vi­cen, uden at det kan ma­er­kes,« si­ger Mar­tin Sa­la­mon.

Dan­mark føl­ger med gen­nem­snit­tet på an­dre om­rå­der af det in­dre mar­ked og lig­ger i top, når det kom­mer til vand- og ener­gi­for­sy­ning samt kul­tur­til­bud og ho­tel­ler og fe­ri­e­bo­li­ger.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.