Jyl­lands-Po­stens che­fre­dak­tør stop­per

BT - - NYHEDER -

Jørn Mik­kel­sen stop­per som an­svars­ha­ven­de che­fre­dak­tør på Mor­ge­na­vi­sen Jyl­lands-Po­sten ef­ter ot­te år på po­sten og 14 år i che­fre­dak­tio­nen, op­ly­ser avi­sen. Det sker i en tur­bu­lent pe­ri­o­de i JP/Po­li­ti­kens Hus pra­e­get af be­spa­rel­ser og se­ne­st en stør­re fy­rings­run­de.

»Ef­ter nu fle­re år med et sta­er­kt fo­kus på øko­no­mi, or­ga­ni­sa­tion og stra­te­gi fø­ler jeg et be­hov for at ven­de til­ba­ge til de jour­na­li­sti­ske rød­der og hel­li­ge mig det re­ne, re­dak­tio­nel­le ind­hold igen,« si­ger Jørn Mik­kel­sen.

Jørn Mik­kel­sen vil ta­ge or­lov i en pe­ri­o­de, ind­til det bli­ver af­kla­ret, hvad hans rol­le på Jyl­lands-Po­sten skal va­e­re.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.