Pan­da­en tru­es ik­ke la­en­ge­re af ud­ryd­del­se

BT - - NYHEDER -

OVERLEVELSE År­ti­ers ind­sats for ka­em­pe­pan­da­en i Ki­na be­ty­der, at dy­re­ne ik­ke la­en­ge­re er i ri­si­ko for at for­svin­de for evigt. Pan­da­ens sta­tus er aen­dret fra at va­e­re sta­er­kt ud­ryd­del­se­s­tru­et til i dag at til­hø­re grup­pen af ’sår­ba­re’ dy­rear­ter, vi­ser en rap­port fra Den In­ter­na­tio­na­le Na­tur­be­skyt­tel­ses­u­ni­on, IUCN, der blev pra­e­sen­te­ret søn­dag.

»Kon­klu­sio­nen fra en ra­ek­ke lands­da­ek­ken­de kort­la­eg­nin­ger i Ki­na vi­ser, at ned­gan­gen i be­stan­den er brem­set, og den nu er be­gyndt at øges,« skri­ver IUCN i rap­por­ten.

De se­ne­ste vur­de­rin­ger vi­ser, at der fin­des 1.864 voks­ne ka­em­pe­pan­da­er. Selv om det ik­ke er mu­ligt at ud­reg­ne det pra­e­ci­se an­tal, me­ner IUCN, at der ek­si­ste­rer om­kring 2.060 pan­da­er i alt, når man ta­el­ler de­res unger med.

Mens der er go­de nyhe­der om pan­da­en, er si­tu­a­tio­nen va­er­re for be­stan­den af bjerg­go­ril­la­er, der le­ver i regnsko­ve­ne i Den De­mo­kra­ti­ske Re­pu­blik Congo, si­ger IUCN. Dis­se dyr står nu højt på na­tur­be­skyt­tel­ses­u­ni­o­nens så­kald­te rød­li­ste over dyr, der er tru­et af ud­ryd­del­se. IUCN an­slår, at der kun er om­kring 5.000 bjerg­go­ril­la­er til­ba­ge i det om­rå­de.

Fi­re ud af seks af ver­dens sto­re aber er kri­tisk tru­et, det vil si­ge i al­vor­lig fa­re for at bli­ve ud­ryd­det. For­u­den den øst­li­ge og ve­st­li­ge go­ril­la er det Bor­neo-or­angutan­gen og Su­ma­tra-or­angutan­gen. Og­så chim­pan­ser og bo­no­bo-aber er på li­sten over tru­e­de dy­rear­ter.

Rød­li­sten om­fat­ter i alt 82.954 ar­ter, bå­de plan­ter og dyr. Af li­sten frem­går det, at na­e­sten en tred­je­del af al­le ver­dens dy­re- og plan­tear­ter – 23.928 i alt – er tru­et af ud­ryd­del­se.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.