Krig? Hvil­ken krig?

En stor­stilet kampag­ne skal lok­ke turi­ster til de de­le af Sy­ri­en, der sta­dig er un­der Bas­har al-As­sads kon­trol – og ik­ke mindst le­gi­ti­me­re hans sty­re

BT - - NYHEDER - REKLAME Karl Kühl­mann Sel­li­ken | ka­se@ber­ling­s­ke.dk

Ka­me­ra­et pa­no­re­rer fra luf­ten over en fyldt strand og det kla­re vand, som en vandscoo­ter fra­e­ser henover. Bag stran­den ser man ula­ste­ligt trim­me­de gra­es­pla­e­ner med pal­mer, som er det ene­ste, der skil­ler drøm­me­stran­den fra de luk­suri­ø­se resorts. Alt­sam­men ak­kom­pag­ne­ret af et even­tyr­ly­stent elek­tro­nisk be­at, der lok­ker med fest og far­ver. Nej, det er ik­ke en reklame for en uge på Ibiza, men for den sy­ri­ske ba­de­by Tartus, der i vi­deo­en, som Sy­ri­ens turist­mi­ni­ste­ri­um står bag, frem­står fuld­sta­en­dig ube­rørt af kri­gens ra­eds­ler.

Un­der slo­ga­net »Sy­ri­en – al­tid smukt« skal vi­deo­en lok­ke solsan­dog strand­hungren­de turi­ster til det bor­ger­krigs­haer­ge­de land. Det ly­der som en dår­lig spøg, men det er det langt­fra for Bas­har al-As­sads pres­se­de re­gi­me.

Tartus er et de om­rå­der, som As­sad sta­dig kon­trol­le­rer, men selv om det ind­til vi­de­re er slup­pet re­la­tivt bil­ligt gen­nem de se­ne­ste fem år i for­hold til an­dre de­le af lan­det, mi­ste­de 14 men­ne­sker iføl­ge Sy­ri­an Ob­ser­va­tory For Hu­man Rights li­vet i to selv­mord­s­an­greb sid­ste man­dag, li­ge­som det lyk­ke­des Is­la­misk Stat at spra­en­ge en ra­ek­ke bom­ber i by­en i maj. Turist­kampag­ne Vi­deo­en er det se­ne­ste til­tag i en turist­kampag­ne, »Jeg hø­rer til« – et slo­gan, der må­ske er sa­er­ligt upas­sen­de, når man ta­en­ker på de mil­li­o­ner af sy­re­re, der er flyg­tet samt de hund­re­tu­sin­der, der er ble­vet draebt si­den 2011. For slet ik­ke at ta­le om ra­ed­sels­be­ret­nin­ger­ne om sy­ste­ma­tisk tor­tur og mord på sty­rets mod­stan­de­re i dets fa­engs­ler.

Den am­bi­tiø­se kampag­ne, der skul­le om­fat­te nye fly­ru­ter så­vel som en turist­ven­lig app, blev sat i sø­en sid­ste år, og har to pri­ma­e­re for­mål:

Dels var turis­me af enorm be­tyd­ning for den sy­ri­ske øko­no­mi, in­den bor­ger­kri­gen brød ud, så det er en vi­tal ind­tje­ning, der nu er for­s­vun­det. Dels har As­sad be­hov for at frem­stå, som om han sta­dig har kon­trol over sit land.

Som Wa­el Aleji fra men­ne­ske­ret­tig­heds­or­ga­ni­sa­tio­nen Sy­ri­an Network For Hu­man Rights sag­de til The Te­le­graph, da kampag­nen blev ind­ledt:

»As­sad prø­ver at frem­stil­le sig selv som en stats­le­der, der re­ge­rer sit land som al­tid. Han prø­ver at ska­be en kon­trast i ve­ster­la­en­din­ge­nes op­fat­tel­se af si­tu­a­tio­nen, hvor de om­rå­der, som op­po­si­tio­nen kon­trol­le­rer, er pla­get af ter­ror, mens re­gi­mets om­rå­der sty­res af den ret­ma­es­si­ge re­ge­ring, som prom­ove­rer turis­me og fol­kets øv­ri­ge in­ter­es­ser, sam­ti­dig med at den be­ka­em­per ter­r­o­ris­me.«

Man kan spør­ge sig selv, hvor man­ge der mon fal­der for dén. Og der for­ly­der da hel­ler ik­ke no­get fra de sy­ri­ske turist­myn­dig­he­der om, at man skal skyn­de sig at boo­ke bil­let­ter nu, hvis man vil va­e­re sik­ker på en strand­plads i før­ste ra­ek­ke.

I vi­deo­en, som Sy­ri­ens turist­mi­ni­ste­ri­um står bag, frem­står den sy­ri­ske ba­de­by Tartus fuld­sta­en­dig ube­rørt af kri­gens ra­eds­ler.

Sy­ri­ens pra­esi­dent Bas­har al-As­sad

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.