Yahya Hassan til­står sky­de­ri – vil­le skra­em­me of­fe­ret

BT - - NYHEDER -

RETSSAG

Yahya Has­sans for­sva­rer, Mi­cha­el Juul Erik­sen, vil vi­se, at hans kli­ent skød i nød­va­er­ge og ik­ke øn­ske­de at for­vol­de ska­de. Der­for me­ner han, at Yahya Hassan bør til­ta­les ef­ter straf­fe­lovens pa­ra­graf 252, som hand­ler om at ha­ve hand­let uden for­sa­et. Li­ge nu er dig­te­ren til­talt ef­ter den al­vor­li­ge volds­pa­ra­graf, der Ef­ter tre år med ugent­li­ge over­fald er jeg sim­pelt­hen ut­ryg og ban­ge for mit liv, og jeg føl­te mig for­svars­løs. Det var der­for, jeg an­skaf­fe­de mig en pi­stol Hassan, forta­el­ler han i ret­ten. Her af­vi­ser han og­så, at han hav­de no­get horn i si­den på for­fat­te­ren. Han op­tog ha­en­del­sen med sin mo­bil­te­le­fon, og i ret­ten er der af­spil­let to se­kven­ser, som den TY har op­ta­get. ’Så skyd dog’ På den før­ste se­kvens kan man se TY rå­be til Yahya Hassan »Så skyd dog«. Den 18-åri­ge spør­ger her­ef­ter, om Yahya Hassan bluf­fer.

Her­til sva­rer Yahya Hassan, at TY skal for­svin­de og la­de ham va­e­re i fred. I den an­den op­ta­gel­se er det en me­re ag­gres­siv Hassan, der rå­ber »Jeg pløk­ker dig« gen­tag­ne gan­ge.

Anklager Lars Pe­ter­sen vil vi­de, hvor­for TY tru­er Yahya Hassan, så han til sidst en­der med at løs­ne skud og ram­mer TY i foden. hand­ler om at udø­ve grov vold med for­sa­et om at gø­re ska­de. For­sva­ret kra­e­ver og­så Yahya Hassan fri­fun­det for vå­ben­be­sid­del­se. ’En me­get til­spid­set si­tu­a­tion’ Yahya Hassan for­kla­re­de, at han blev over­fal­det med slag ved et pizze­ria i Aar­hus. Han be­ma­er­ke­de hur­tigt, at den 17-åri­ge over­falds­mand hav­de en gen­stand i hån­den, som han vur­de­re­de kun­ne va­e­re et vå­ben.

»Jeg tru­er ham ik­ke,« si­ger TY.

»Det er adre­na­li­nen,« for­kla­rer han om bag­grun­den for, at han ik­ke tra­ek­ker sig, men bli­ver ved at ud­for­dre dig­te­ren ver­balt.

/ritzau/

»Det er mørkt og en me­get til­spid­set si­tu­a­tion, og jeg ta­en­ker, at nu skal jeg stam­pes ned igen. Jeg er ban­ge for mit liv. Jeg be­der ham smi­de den gen­stand. Da de na­er­mer sig, en tre til seks per­so­ner for­fra og en bag­fra, va­el­ger jeg at sky­de ned i jor­den. Jeg tror, jeg sky­der tre gan­ge ned i jor­den,« lød det fra Yahya Hassan. Den 17-åri­ge for­kla­re­de ef­ter­føl­gen­de, at han ik­ke hav­de slå­et Yahya Hassan, og at der ik­ke var an­dre til ste­de end en pizza­mand, Yahya Hassan og ham selv. For­try­der fra­si­gel­sen af PET Lit­te­ra­er di­rek­tør på Yahya Has­sans for­lag, Gyl­den­dal, Jo­han­nes Ri­is, var da­gens sid­ste vid­ne. Han for­kla­re­de, at han i vin­ter op­for­dre­de dig­te­ren til at kon­tak­te PET, og at et mø­de kom i stand på Gyl­den­dal.

Yahya Hassan for­kla­re­de og­så, at han i vin­te­r­ens løb fortrød, at han hav­de fra­sagt sig PET-be­skyt­tel­se i maj 2015, og at han si­den for­søg­te at få den til­ba­ge. Iføl­ge ham har han få­et for­kla­ret, »at det har de (PET, red.) ik­ke man­dat til« at gi­ve ham.

Der er end­nu et rets­mø­de, in­den der ef­ter pla­nen fal­der dom 16. sep­tem­ber.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.