Imer-pa­tien­ter

! V får løf­tet pe­ge­fin­ger fra va­el­ger­ne ef­ter 2025-plan

BT - - NYHEDER -

Så­dan vir­ker me­di­ci­nen Ner­ve­cell pct. af stem­mer­ne mod 19,5 pct. ved val­get sid­ste som­mer.

Det er us­a­ed­van­lig lavt. Par­ti­et skal helt til­ba­ge til 1990, hvor Uf­fe El­le­mann-Jen­sen var for­mand, for at fin­de et dår­li­ge­re val­gre­sul­tat.

Re­ge­rings­par­ti­et er gå­et 0,6 pro­cent­po­int til­ba­ge si­den den se­ne­ste må­ling fra slut­nin­gen af au­gust, hvil­ket dog er in­den for den sta­ti­sti­ske usik­ker­hed.

Det stør­ste op­po­si­tions­par­ti, So­ci­al­de­mo­kra­ter­ne, er gå­et 0,9 pro­cent­po­int frem til 26,9 si­den må­lin­gen Fore­byg ud­vik­lin­gen af demens

HJERNEGYMNASTIK

Jo of­te­re du bry­der hjer­nen med ud­for­drin­ger, der sti­mu­le­rer hjer­ne­cel­ler­ne, jo la­ve­re er de­mens­ri­si­ko­en. Der­for ud­vik­ler folk med hø­je­re ud­dan­nel­se og­så of­te syg­dom­men sent.

BEVAEG DIG

Et ak­tivt liv sa­en­ker ud­vik­lin­gen af demens, for fy­sisk ak­ti­vi­tet dan­ner nye hjer­ne­cel­ler. Bevaeg dig mindst 30 min. om da­gen.

SPIS FED FISK

Det bed­ste, du kan gø­re, er at spi­se så­kaldt mid­del­havskost, der er rig på fe­de fisk med ome­ga-3-fedt­sy­rer, ba­elg­frug­ter, grønt­sa­ger, plan­te­o­li­er, isa­er oli­veno­lie. Sørg for at spi­se en så va­ri­e­ret og fedt­fat­tig kost som mu­ligt.

FÅ NOK VITAMIN

Man­gel på fo­lat (B9-vitamin) kan ska­de hukom­mel­sen og ev­nen til at la­e­re. Fo­lat fin­des i bl. a. tør­re­de bøn­ner og avo­ca­do. B12-vitamin ser ud til at be­skyt­te mod ud­vik­lin­gen af demens. Det fin­des isa­er i ma­gert kød og me­je­ri­pro­duk­ter. D-vi­ta­mi­nun­der­skud kan og­så gø­re hjer­nen ek­stra ud­sat.

SOV GODT

Et re­gel­ma­es­sigt søvn­møn­ster har stor be­tyd­ning for ri­si­ko­en for ud­vik­ling af demens. Sover du godt, ud­skil­les min­dre amy­loid, som er for­bun­det med demens.

DYRK DINE VEN­NER

Når du er sam­men med an­dre men­ne­sker, sti­mu­le­rer du hjer­nen og nedsa­et­ter de­mens­ri­si­ko­en. Så sørg for at ple­je dine ven­ska­ber – og­så når du bli­ver ae­l­dre.

ME­DI­CIN

Vis­se ty­per me­di­cin har en be­skyt­ten­de ef­fekt mod demens, bl.a. de så­kald­te NSAID-mid­ler, der isa­er bru­ges til be­hand­ling af gigt, samt ko­leste­rolsa­en­ken­de me­di­cin. Husk, at du al­drig bør ta­ge me­di­ci­nen uden at ta­le med din la­e­ge først.

LEV HJERTEVENLIGT

Få må­lt ko­leste­rol­kon­cen­tra­tio­nen i dit blod hos la­e­gen. Min­dre end 5 mmol/L er øn­ske­ligt. Dit blod­tryk må hel­ler ik­ke va­e­re for højt. Det bør va­e­re un­der 120/80. i au­gust. Det be­ty­der, at rød blok med 90 man­da­ter står til at vin­de val­get mod blå bloks 85 man­da­ter, hvis va­el­ger­ne skul­le af­gi­ve stem­me i mor­gen.

Vur­de­rin­gen blandt po­li­ti­ske kom­men­ta­to­rer er, at 2025-pla­nen kan bru­ges som val­go­p­la­eg, hvis re­ge­rin­gen ik­ke kan få par­ti­er­ne til at enes om den me­get om­fat­ten­de plan. De sto­re ud­for­drin­ger lig­ger i la­ve­re top­skat, min­dre SU, reg­ning til hu­se­jer­ne, hø­je­re pen­sions­al­der og stram­me­re ud­la­en­din­gepo­li­tik. Mens mira­kel­me­di­cin be­hand­ling til la­en­ge­re af demens har vi al­le­re­de ud­sig­ter, ved enk­le livs­stilsa­en­drin­ger nu, hvor­dan nedsa­et­te kan ri­si­ko­en for syg­dom­men.

Den stør­ste frem­gang i må­lin­gen kan Al­ter­na­ti­vet bryste sig af. Fol­ke­tin­gets ny­e­ste par­ti står til at få 6,1 pct. af stem­mer­ne – esti­me­ret til 11 man­da­ter. Ved val­get sid­ste år kom par­ti­le­der Uf­fe El­ba­ek og co. i Fol­ke­tin­get med 4,8 pct. og ni man­da­ter.

For­u­den den stort an­lag­te 2025plan skal re­ge­rin­gen og­så ha­ve for­hand­let en fi­nans­lov. Lars Løk­ke Ras­mus­sen og re­sten af re­ge­rin­gen står alt­så over for sva­e­re for­hand­lin­ger, som skal fal­de på plads i den kom­men­de tid.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.