’Du er fan­ta­stisk ... skør’

BT - - NYHEDER -

LIVING DOLL sa­et­ter vi pris på,« sag­de Cowell som den før­ste, da det helt stum­me og lam­slå­e­de dom­mer­pa­nel fik or­det.

»Jeg ved ik­ke, om det her er no­get af det bed­ste, jeg har set, el­ler no­get af det va­er­ste, men det er en god ting. Og jeg kan godt li­de det fak­tum, at jeg ik­ke har no­gen idé om, hvem du er,« til­fø­je­de han.

Sa­da Vi­doo hed tid­li­ge­re Ni­co­le Stok­holm, og hun sang om­kva­e­det ’I wan­na suck on your lol­lipop’ på DJ Aliga­tors ’Lol­lipop’ i 2000. Hun Jeg ved ik­ke, om det her er no­get af det bed­ste, jeg har set, el­ler no­get af det va­er­ste, men det er en god ting. Og jeg kan godt li­de det fak­tum, at jeg ik­ke har no­gen idé om, hvem du er har og­så skre­vet hit til blandt an­dre In­fer­nal. Dog har hun al­drig selv få­et det sto­re gen­nem­brud. Det er kom­met bri­ti­ske me­di­er for øre, og der­for er de be­gyndt at spe­ku­le­re i, hvor­vidt duk­ke-fa­eno­me­net al­le­re­de ER en in­ter­na­tio­nal po­p­stjer­ne. In­gen reg­ler brudt Ek­sem­pel­vis har Daily Star fun­det ud af, at hun har skre­vet san­ge, der har hit­tet fle­re ste­der i ver­den.

Fol­ke­ne bag ’X Fa­ctor’ si­ger dog til avi­sen, at Sa­da ik­ke har for­brudt sig på reg­ler­ne.

»Al­le kan stil­le op til ’X Fa­ctor’, hvad en­ten de er pro­fes­sio­nel­le el­ler ama­tø­rer, uan­set de­res tid­li­ge­re er­fa­rin­ger, og al­le til au­di­tion bli­ver be­dømt ud fra de­res pra­e­sta­tion.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.