TDC fy­rer 65

BT - - NYHEDER -

TDC er i gang med en stør­re ef­fek­ti­vi­se­rings­plan. Det na­e­ste skridt i den bli­ver nu ek­se­kve­ret, og det ko­ster en stri­be fy­rin­ger i kon­cer­nen.

Ef­fek­ti­vi­se­rin­ger­ne skal gø­re TDC til en me­re en­kel for­ret­ning. Det be­ty­der, at TDC nu fjer­ner 130 stil­lin­ger, hvil­ket be­ty­der, at 65 an­sat­te er ble­vet af­ske­di­get.

»De ju­ste­rin­ger af or­ga­ni­sa­tio­nen, vi gen­nem­fø­rer i dag, er et vig­tigt led i ud­mønt­nin­gen af vo­res stra­te­gi. Vi skal la­ve fa­er­re ting med hø­je­re kva­li­tet, og vi skal bru­ge min­dre tid på ko­or­di­ne­ring og der­med øge ek­se­kve­rings­kraf­ten. Det er trist at si­ge far­vel til go­de me­d­ar­bej­de­re, og vi gør os der­for uma­ge med at be­hand­le al­le or­dent­ligt,« skri­ver kon­cern­di­rek­tør med an­svar for per­so­na­le Jens Aal­søe i en med­del­el­se.

Den før­ste del af pla­nen, der blev in­tro­du­ce­ret i ja­nu­ar, har ind­til vi­de­re be­ty­det, at You­see og TDC Pri­vat er ble­vet slå­et sam­men un­der nav­net You­see. Der­u­d­over er TDC­bu­tik­ker ble­vet til You­se­e­bu­tik­ker.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.