Til­bud: Dob­belt op på fak­tatjek

BT - - DEBAT -

Bå­de den rig­ti­ge Yahya Hassan og den nyud­na­evn­te ’hvi­de el­ler kvin­de­li­ge Yahya Hassan’ er til en­de­gyl­digt fak­tatjek i den­ne uge. Un­der ret så for­skel­li­ge om­sta­en­dig­he­der. Den 21-åri­ge dig­ter i en rets­sal, 40-åri­ge Karina Pe­der­sen i et bo­lig­kvar­ter i Fre­de­ri­cia.

HVAD ER PRO­BLE­MET? Vi har al­le en hi­sto­rie. Og­så ret­ten til at ud­la­eg­ge den i of­fent­lig­he­den. Så­ma­end og­så til at sky­de os selv i foden...

BEG­GE HAR FORMÅET at lok­ke om­gi­vel­ser­ne frem bag li­guster­ha­ek­ke­ne og he­le vej­en hen i bog­han­de­len for ved selv­syn at la­e­se sig til det po­styr, Yahya og Karina med et ta­sta­tur ved hån­den for­må­e­de at ska­be na­er­mest hen over nat­ten. Først­na­evn­te med en no­get na­er lit­te­ra­er ro­ck­stjer­ne­tilva­e­rel­se som re­sul­tat, da han som blot 18-årig bra­ge­de igen­nem med en digtsam­ling, som gjor­de op med ghet­to- og in­te­gra­tions­op­va­ek­sten i ud­kan­ten af Aar­hus. I en frygt­løs kri­tik af ind­van­drer­mil­jø­et og sin fora­el­dre­ge­ne­ra­tion, et in­dad­vendt op­gør i al sit ung­doms­ra­se­ri, som gik fra et første­o­p­lag på 800 ek­sem­pla­rer til for dan­ske for­hold svim­len­de 120.000 af slagsen. SPIDDENDE VELFORMULERET, OF­TE i VERSALER, dit­to i re­to­risk for­stand som den om­rej­sen­de MET­TE KIRSTI­NE GODDIKSEN fored­rags­hol­der med livvag­ter, au­to­gra­fer, god gang i ba­ren og alt det an­det, som føl­ger med, mens me­di­eom­gi­vel­ser­ne i sa­gens na­tur holdt dik­ta­fo­ner, mi­kro­fo­ner, di­gi­ta­le spal­te­mil­li­me­ter og sen­de­fla­der frem til no­gen­lun­de fri af­be­nyt­tel­se for den om­bej­le­de dig­ter. Hvis de ik­ke gjor­de, ind­t­og han blot selv nyheds­stu­di­et for at kom­me til or­de. Ind­til det he­le åben­bart blev for me­get for bå­de ho­ved­per­so­nen selv og om­gi­vel­ser­ne i en li­ge så op­sigtsva­ek­ken­de smør­re­brød­s­sed­del af et an­kla­ge­skrift, der kra­e­ver sin dig­to­p­la­e­ser at kom­me igen­nem uden ån­de­nød. MÅ­SKE FORUDSIGELIGT, MEN ik­ke min­dre ned­slå­en­de i al sin spild­te livs­kraft af pa­ra­noia, op­rør og mis­for­stå­el­se. For til sid­ste at en­de på den sto­re me­die- og for­lagskir­ke­gård, der til en­hver tid stik­ker en fin­ger i vej­ret for li­ge at vej­re, om der er yder­li­ge­re ind­tje­ning og den sva­e­re to’er i luf­ten, el­ler det he­le en­der i et brag af en derou­te, hvil­ket det nok al­le­re­de er, men først skal al­le fakta på bor­det i en rets­sal i Aar­hus. Kurt Lassen, ALT IMENS KARINA Pe­der­sen et par køb­sta­e­der mod syd har be­bu­det rund­t­ur i det bo­lig­kvar­ter, Korska­er­par­ken i Fre­de­ri­cia, hvor hun vok­se­de op. Vist nok med et tv-hold og helt sik­kert ud­send­te skri­ve­blok­ke i slip­strøm­men på det alt­af­gø­ren­de fak­tatjek af bo­gen ’Helt ude i ham­pen’, som de se­ne­ste uger har tryl­le­bun­det den del af det po­li­tisk li­be­ra­le land­skab, der har det stramt med over­før­sels­ind­kom­ster og vel­fa­erds­dan­mark i det he­le ta­get, og som i Ka­ri­nas op­gør med sin un­der­klas­se og op­va­ekst fandt en mu­lig ro­ck­stjer­ne. El­ler i hvert fald dansk­top-po­ten­ti­a­le. Møn­ster­bry­der Ka­ri­nas skud fra hof­ten ret­tet mod barn­dom­skvar­te­rets nas, mis­brug og egen fa­mi­lies svigt i bog­form tå­l­te ik­ke gra­tisa­vi­sen Me­troxpress’ fak­tatjek, og al­le for­svars­me­ka­nis­mer er ak­ti­ve­ret. VI HAR AL­LE en hi­sto­rie. Og­så ret­ten til at ud­la­eg­ge den i of­fent­lig­he­den. Så­ma­end og­så til at sky­de os selv i foden i sam­me ae­rin­de. Men når man ret­ter pi­sto­len mod an­dres, og ram­mer med pi­ne og smer­te til føl­ge, gør man sig til gen­stand for of­fent­lig­he­dens sig­te­korn. Og et ek­stra fak­tatjek...

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.