Bar­bie­girl syng

BT - - NYHEDER -

POPSUCCES Dan­marks mest suc­ces­ful­de po­p­band gen­nem ti­den gør co­me­ba­ck for an­den gang. Til na­e­ste år står Le­ne Ny­strøm, Sø­ren Ra­sted, Claus Nor­re­en og René Dif igen sam­men på sce­nen og gi­ver den gas med en ra­ek­ke af de ui­mod­ståe­li­ge po­p­san­ge, de lag­de ver­den ned med, ef­ter ban­det brød igen­nem med ’Bar­bie Girl’ i 1997.

For nøj­ag­tigt 15 år si­den gik de fi­re hver til sit – for før­ste gang. På det tids­punkt hav­de de solgt op mod 28 mio. pla­der ver­den over.

Men i 2007 fandt de sam­men igen, og fle­re hits blev fø­jet til Aqua-ka­no­nen.

’Ba­ck to the 80’s’ og ’My Mam­ma Said’ ud­kom i for­bin­del­se med de­res Gre­a­test Hits-al­bum i 2009, mens ’Li­ke a Ro­bot’ og ’Play­ma­te Li­ke Jesus’ var hit­sing­ler fra co­me­ba­ck-al­bum­met ’Me­ga­lo­ma­nia’, der kom i 2011. Si­den har ban­det igen lig­get i dva­le.

Aqua har nem­lig al­drig va­e­ret of­fi­ci­elt op­løst, men har hver gang holdt ’pau­se på ube­stemt tid’.

I 2017 tryk­ker de fi­re play igen og bli­ver ho­ved­navn lan­det rundt på det om­rej­sen­de nostal­gis­how ’Vi el­sker 90’er­ne’, hvor det unik­ke po­p­band end­nu en gang vil op­fø­re mo­der­ne ever­gre­ens som ’Turn Ba­ck Ti­me’, ’Do­ctor Jo­nes’, ’Car­toon Hero­es’ og ’Aro­und the Wor­ld’. Op­tra­e­der i Rø­d­ov­re Stif­te­ren bag den om­rej­sen­de halv­fem­ser­fest, Rif­fi Had­da­oui, har i tre år ar­bej­det på at få Aqua til at våg­ne op af den dva­le, ban­det har lig­get i, si­den det sid­ste gang op­t­rå­d­te i Dan­mark i 2011. Nu er det lyk­ke­des.

Som en del af mar­keds­fø­rin­gen op­tra­e­der de fi­re Aqua­med­lem­mer sam­men ved et stort op­sat pres­se­mø­de i slut­nin­gen af sep­tem­ber i Rø­d­ov­re, hvor 90er-fester­ne al­tid spil­ler.

Den ene­ste fra Aqua, der hidtil har ud­talt sig om gen­dan­nel­sen, er René Dif, der i en of­fi­ci­el pres­se­med­del­el­se si­ger: »Vi kun­ne ik­ke fo­re­stil­le os et bed­re se­tup i Dan­mark end ’Vi el­sker 90’er­ne’, så nu ga­el­der det om at kom­me i form og va­e­re klar til at tryk­ke den af på sce­nen.«

BT har for­ga­e­ves for­søgt at få en kom­men­tar fra Aqua. Claus har re­mixet og pro­du­ce­ret en ra­ek­ke kunst­ne­re I 2015 be­gynd­te René en ud­dan­nel­se på kok­ke­sko­le

Si­den Aqua gik fra hin­an­den før­ste gang, er Le­ne Ny­strøm ble­vet gift med Sø­ren Ra­sted og har få­et bør­ne­ne In­dia og Bil­ly med Aquas ho­ved­kom­po­nist. Kunst­ne­risk har hun skabt sig en so­lo­kar­ri­e­re som san­ge­r­in­de og har ud­gi­vet al­bum­met ’Play With Me’ i 2003. Men det er som sku­e­spil­ler, hun for al­vor sat­ser på en an­den frem­tid. Al­le­re­de i 2009 de­bu­te­re­de hun i Ole Bor­nedals gy­ser ’Fri os fra det on­de’, og sam­me år med­vir­ke­de hun i tv-se­ri­en ’Lulu og Leon’ samt den nor­ske film ’Svik’. Si­den har hun haft rol­ler i en ra­ek­ke tv-se­ri­er og film i fø­de­lan­det Nor­ge, samt spil­let ’Eva med rø­ven’ i den dan­ske ko­me­die ’Klas­se­fe­sten’. Le­ne Ny­strøms ma­na­ger op­ly­ser til BT, at hun net­op er ble­vet fa­er­dig med en stor rol­le i den nor­ske film ’Ud­van­drer­ne’, og at Ny­strøm sat­ser på man­ge fle­re film­rol­ler i frem­ti­den.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.