Er igen

BT - - NYHEDER - Fo­to: Scanpix

Sø­ren er det med­lem, der har haft størst suc­ces med so­lo­kar­ri­e­ren

Nor­re­en har med­vir­ket på Ra­steds pro­jek­ter La­zy­boy og Hej Ma­te­ma­tik. Han har des­u­den re­mixet og pro­du­ce­ret en ra­ek­ke min­dre kend­te kunst­ne­re. I 2008 skrev han mu­sik til te­a­ter­fo­re­stil­lin­gen ’Lan­det’ i Kø­ben­havn. Pri­vat har han søn­nen El­li­ott med jour­na­list Sig­gy Nore­en. Den mang­fol­di­ge og ta­lent­ful­de stif­ter af Aqua er det med­lem, der har haft størst suc­ces med so­lo­kar­ri­e­ren. Han har si­den 2001 skre­vet san­ge til så for­skel­li­ge bands og so­li­ster som San­ne Sa­lo­mon­sen, Sort Sol og Jon fra Pop­stars. Han hit­te­de før­ste gang med sit eget so­l­opro­jekt La­zy­boy og num­me­ret ’Fa­cts Of Li­fe’ i 2004, der og­så blev et hit i mindst 10 an­dre lan­de. I Dan­mark har han haft sto­re hits med duo­en Hej Ma­te­ma­tik, som han har dan­net med nevø­en Ni­co­laj Ra­sted. Mest kendt er ’Cen­ter­pu­b­ben’, ’Du og Jeg’ samt ’Par­ty i provin­sen’. Han har skre­vet filmso­und­tra­cks, or­ke­s­ter­mu­sik, vin­der­san­ge til X Fa­ctor og Voi­ce og har eget mu­sik­s­tu­die i Kø­ben­havn, hvor han ar­bej­der som pro­du­cer. Pri­vat blev han gift i Las Ve­gas i 2001 med Le­ne Ny­strøm, som han har to børn med. René Dif har ud­gi­vet seks so­lo-sing­ler, to un­der nav­net Mis­ta Dif. Han har haft en ra­ek­ke min­dre rol­ler i dan­ske ko­me­di­er mel­lem 2004 og 2012, blandt an­det ’Den go­de strø­mer’ og ‘inkas­so’. Han har med­vir­ket i en ra­ek­ke tv-pro­gram­mer ek­sem­pel­vis ’Allstars 2008’ og ’Vild med dans’. I 2014 dan­ne­de han ban­det ’Wor­ld Of Girls’ ved at ind­kal­de til en lands­da­ek­ken­de au­di­tion, hvor han ud­valg­te fem pi­ger, der skul­le va­e­re Dan­marks nye hit­band. Mel­lem 2006 og 2008 for­søg­te han sig før­ste gang som re­stau­ra­tør med ’Oil’ i Kø­ben­havn. I 2015 be­gynd­te han en ud­dan­nel­se på kok­ke­sko­le, og i dag har René Dif det mo­bi­le mad­kon­cept Difs Food Truck, der sa­el­ger bur­ge­re og me­xi­cansk in­spi­re­ret mad. Dif har og­så haft et co­a­chin­g­fir­ma, skre­vet en selv­bi­o­gra­fi og er pri­vat far til tre døtre fra to tid­li­ge­re for­hold.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.