Pus­her­ne er til­ba­ge

BT - - NYHEDER -

CHRI­STI­A­NIA ind­lagt i kri­tisk til­stand. Mesa Hod­jic blev se­ne­re draebt af po­li­ti­et i for­bin­del­se med hans an­hol­del­se.

I går – tre da­ge ef­ter ’luk­nin­gen’ af pus­her­stre­et – er pus­her­ne til­ba­ge. Pus­her­stre­et er genåb­net, og has­hhand­len fort­sa­et­ter for fuld styr­ke.

Has­h­køb­ma­en­de­ne har blot flyt­tet de­res ak­ti­vi­te­ter lidt la­en­ge­re ind på Chri­sti­a­nia på et stort åbent om­rå­de i pus­her­stre­et, der i dag­lig ta­le om­ta­les som Plad­sen ved Abe­grot­ten. I ste­det for de skrot­te­de pus­her­bo­der har pus­her­ne nu slå­et sig ned ved bor­de-ba­en­ke-sa­et. Klum­per­ne er gemt va­ek i in­der­lom­mer, men de hår­de dren­ge ved bor­de­ne la­der in­gen for­bi­pas­se­ren­de va­e­re i tvivl om, at has­hen ik­ke er langt va­ek.

»Hash. Skunk. Pot. Jo­ints,« rå­ber en mand i 40er­ne med sor­te ska­egstub­be, da BTs repor­ter går for­bi.

Han stir­rer BTs repor­ter dybt i øj­ne­ne med et blik som en per­sisk ta­ep­pe­hand­ler, ivrig ef­ter at gen­nem­fø­re et salg.

BT be­der om et gram hash og en fa­er­di­grul­let jo­int.

»Skal det va­e­re en stor el­ler en lil­le jo­int,« spør­ger man­den ven­ligt.

Imens fi­sker en yn­gre mand en stor klump hash og en elek­tro­nisk va­egt op af lom­men.

En klump hash og en lil­le fa­er­di­grul­let jo­int lø­ber op i 100 kro­ner.

Et be­løb, der iføl­ge BTs op­lys­nin­ger mat­cher pri­ser­ne fra før Chri­sti­a­ni­as luk­ning af pus­her­stre­et.

La­en­ge­re ne­de ad Pus­her­stre­et føl­ger fle­re hash­til­bud, og snart min­der Pus­her­stre­et om Grønt­tor­vet i gam­le da­ge:

»Kva­li­tets­hash her­ov­re,« rå­ber en skal­det mand med sol­bril­ler.

»Skunk, hash,« rå­ber en tred­je pus­her.

»Vi har jo­ints,« ly­der det fra et fjer­de bord. Slag i luf­ten At ud­ryd­de has­hhand­len i Pus­her­stre­et har vist sig at va­e­re sva­e­re­re end at ud­ryd­de lu­se­ne i en in­te­gre­ret dag­in­sti­tu­tion.

Chri­sti­a­nit­ter­nes fri­vil­li­ge ne­driv­ning af bo­der­ne i pus­her­stre­et er blot det se­ne­ste af en ra­ek­ke ini­ti­a­ti­ver, der har vist sig at va­e­re slag i luf­ten.

13. marts 2014 gen­nem­før­te Kø­ben­havns Po­li­ti den stør­ste has­hra­zzia i ny­e­re tid, ret­tet mod Pus­her­stre­et. 83 per­so­ner blev an­holdt. 400 kg hash, 3,5 kg guld og fem mil­li­o­ner kro­ner blev be­slag­lagt. Men al­le­re­de da­gen ef­ter an­hol­del­ser­ne genåb­ne­de has­hhand­len. De man­ge dom­me, der se­ne­re faldt i sagen – en­kel­te pus­he­re fik helt op til fem års fa­engsel – fik hel­ler ik­ke pus­her­ne til at for­svin­de.

Tva­er­ti­mod blev mil­jø­et hår­de­re. Af frygt for at bli­ve gen­kendt be­gynd­te pus­her­ne at ma­ske­re sig og gem­me sig bag for­ha­eng i de pus­her­bo­der, der nu er re­vet ned. Og som ons­da­gens sky­de­ri desva­er­re er det tri­ste be­vis på, var nog­le pus­he­re be­va­eb­net med sky­de­vå­ben.

I en skrift­lig med­del­el­se til BT er­ken­der Chri­sti­a­ni­as pres­se­grup­pe, at fredagens ak­tion med at fjer­ne pus­her­bo­der­ne ik­ke har få­et pus­her­ne til at for­svin­de:

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.