Le­vako­vic smadre­de med­fan­ge

BT - - NYHEDER -

KRIMINEL Ju­ra Le­vako­vic, der er dømt til ud­vis­ning for be­stan­dig, men na­eg­ter at for­la­de Dan­mark, skal i dag stå til an­svar for vol­de­ligt an­greb på med­fan­ge. Hans syn­de­re­gi­ster er langt, og i dag ved Ret­ten i Svend­borg kan end­nu en dom bli­ve fø­jet til de øv­ri­ge fle­re end 200 gan­ge, han tid­li­ge­re har få­et sam­fun­dets ord for, at han er kriminel.

29-åri­ge Ju­ra Le­vako­vic, en af den be­ryg­te­de Le­vako­vic-fa­mi­lies stør­ste gangste­re, står ved en doms­mands­ret til­talt for uden var­sel i et af Ny­borg Stats­fa­engsels va­er­k­ste­der at ha­ve an­gre­bet en med­fan­ge bag­fra og slå­et sit of­fer tre gan­ge i ho­ve­d­et med et styk­ke va­er­k­tøj. Kriminel som ot­te­årig Ju­ra Le­vako­vic har – trods sit retskaf­ne for­navn – li­ge si­den han var blot ot­te år gam­mel, va­e­ret i ka­ram­bo­la­ge med loven. Som ot­te­årig gik han en del af sin øv­ri­ge kri­mi­nel­le fa­mi­lie i be­de­ne og blev ta­get i ty­ve­ri, som 12-årig blev han før­ste gang ef­ter­lyst i me­di­er­ne for et groft ga­de­rø­ve­ri, og et år se­ne­re delt­og han sam­men med bl.a. sin fa­et­ter i en grup­pe­vold­ta­egt af en re­tar­de­ret kvin­de på Gam­mel Torv i Kø­ben­havn.

Si­den har Ju­ra Le­vako­vic, der er kro­a­tisk stats­bor­ger, men har bo­et he­le sit liv i Dan­mark, stå­et bag en lang ra­ek­ke per­son­far­li­ge over­fald, rø­ve­ri­er i ban­ker, po­st­hu­se og bu­tik­ker.

I de­cem­ber 2012 blev han ved Kø­ben­havn By­ret idømt fem års fa­engsel og ud­vis­ning for be­stan­dig for et vold­somt hjem­me­rø­ve­ri og et bank­rø­ve­ri. Det ske­te vel at ma­er­ke, ef­ter at han al­le­re­de hav­de få­et to be­tin­ge­de ud­vis­nings­dom­me til Kro­a­tien.

Østre Lands­ret har si­den stad­fa­e­stet by­ret­tens ud­vis­nings­dom, og Ju­ra Le­vako­vic har få­et af­slag på at få sagen bragt til Hø­jeste­ret.

Ju­ra Le­vako­vic har få­et til­bud om at bli­ve en fri mand – un­der den for­ud­sa­et­ning at han rej­ser til Kro­a­tien og le­ver der i ste­det for at sid­de bag trem­mer i Dan­mark. Men det har han na­eg­tet og for­sø­ger nu i ste­det at få ud­vis­nings­dom­men bragt for Den Eu­ro­pa­ei­ske Men­ne­ske­ret­tig­heds­dom­stol i Stras­bourg.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.