Ro­ck­e­re kid­nap­pet

BT - - NYHEDER -

BAN­DER OG NARKO To ro­ck­e­re fra grup­pe­rin­gen Sa­tu­da­rah har va­e­ret holdt in­des­pa­er­ret si­den man­dag i sid­ste uge i en lej­lig­hed i He­de­par­ken i Bal­lerup. De har an­gi­ve­ligt va­e­ret ud­sat for grov vold, der na­er­mer sig tor­tur, skri­ver eb.dk.

Kø­ben­havns Ves­tegns Po­li­ti be­kra­ef­ter i en pres­se­med­del­el­se, at po­li­ti­et har gen­nem­ført en stør­re po­li­ti­ak­tion i Bal­lerup i for­bin­del­se med en sag om mu­lig fri­heds­be­rø­vel­se og mis­hand­ling af en yn­gre mand fra det kri­mi­nel­le mil­jø på Ves­teg­nen. Men po­li­ti­et vil ik­ke kom­men­te­re yder­li­ge­re. Tog på ska­destu­en Iføl­ge avi­sen blev den ene ro­ck­er fri­gi­vet søn­dag og hen­vend­te sig selv på ska­destu­en, mens det end­nu ik­ke vi­des, hvad der er sket med den an­den ro­ck­er.

Der skul­le an­gi­ve­ligt va­e­re holdt kri­se­mø­de i ro­ck­er­klub­ben Sa­tu­da­rah, og po­li­ti­et har ransa­get grup­pens klubhus på Lau­rents­vej 34 i Bags­va­erd, men po­li­ti­et vil ik­ke ud­dy­be sagen.

»Vi kan stå in­de for det, der står i pres­se­med­del­el­sen og ik­ke an­det,« si­ger Sø­ren An­der­sen til eb.dk.

Eb.dk er­fa­rer, at po­li­ti­et le­der ef­ter to for­mode­de ger­nings­ma­end i for­bin­del­se med sagen. Avi­sen me­ner at vi­de, at den ene har rød­der på Bal­kan og har til­knyt­ning til lej­lig­he­den i Bal­lerup. Han har tid­li­ge­re va­e­ret til­talt i en grov sag om af­pres­ning. Det­te har po­li­ti­et dog ik­ke be­kra­ef­tet.

Den 25-åri­ge ro­ck­er, som iføl­ge avi­sen skul­le va­e­re for­s­vun­det, har an­gi­ve­ligt selv va­e­ret in­vol­ve­ret i to sa­ger om grov vold og fri­heds­be­rø­vel­se. Iføl­ge eb.dk er bort­fø­rel­sen sket i for­bin­del­se med et mel­lemva­e­ren­de i for­bin­del­se med narko­han­del, men det vil po­li­ti­et ik­ke kom­men­te­re.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.