Kul­tur Find vej i stream

BT - - KULTUR - Strea­m­ing­kva­li­tet, som de fa­er­re­ste af kon­kur­ren­ter­ne kan mat­che. 1. 2. 3. en

MUSIKSTREAMING Musikstreaming kan va­e­re lidt af en en jung­le. For hvor får man mest med bedst lyd - og ger­ne for mindst? Den uaf­ha­en­gi­ge on­li­ne sam­men­lig­nings­por­tal sam­li­no.dk har ana­ly­se­ret det dan­ske mar­ked for musikstreaming. I sam­ar­bej­de med mu­sik­ma­ga­si­net Gaf­fa brin­ger BT her un­der­sø­gel­sens re­sul­ta­ter.

Un­der­sø­gel­sen vi­ser, at strea­m­ingtje­ne­sten Ti­dal ik­ke blot er den med flest num­re, men og­så tje­ne­sten med den bed­ste lyd­kva­li­tet. Sam­ti­digt vi­ser un­der­sø­gel­sen, at Spo­ti­fy har den dår­lig­ste lyd­kva­li­tet. Mu­sik på mo­bi­len Un­der­sø­gel­sen kon­klu­de­rer des­u­den, at det sam­let set kan be­ta­le sig at kø­be musikstreaming igen­nem sit mo­bi­la­bon­ne­ment, da ud­gif­ten til et års for­brug af Spo­ti­fy na­e­sten er li­ge så stor som ud­gif­ten ved det bil­lig­ste abon­ne­ment.

»Hvis du al­li­ge­vel bru­ger penge på en mu­sik­s­trea­m­ing­s­tje­ne­ste, gi­ver det god me­ning at in­klu­de­re det i dit mo­bi­la­bon­ne­ment. På den må­de kan du re­du­ce­re dine sam­le­de om­kost­nin­ger,« ud­ta­ler Kri­sti­an Pitz­ner-Jørgensen, ad­mi­ni­stre­ren­de di­rek­tør i Sam­li­no.dk.

Den se­ne­ste tid har der va­e­ret krig i musikstreaming-land. Spo­ti­fy meld­te blandt an­det ud tid­li­ge­re på ugen, at kunst­ne­re, der la­ver eks­klu­si­ve af­ta­ler med Ap­ple Mu­sic, vil­le bli­ve af­skå­ret fra at få de­res mu­sik på strea­m­ingtje­ne­sten.

Her er re­sul­ta­tet af un­der­sø­gel­sen. I det føl­gen­de kan du se over­sig­ten og la­e­se me­re om de for­skel­li­ge tje­ne­ster. Se me­re på gaf­fa.dk.

Den ame­ri­kan­ske po­p­san­ger Tay­l­or Swift har bl.a. op­t­rå­dt i re­k­la­mer for Ap­ple Mu­sic. Og det på trods af, at hun var ude med hef­tig kri­tik, da tje­ne­sten blev lan­ce­ret. I den op­rin­de­li­ge lan­ce­rings­plan for Ap­ple Mu­sic vil­le mu­si­ker­ne bag den mu­sik, bru­ge­ren kun­ne strea­me gra­tis i tre må­ne­der som et vel­komst­til­bud nem­lig ik­ke mod­ta­ge en kro­ne for at stil­le de­res mu­sik til rå­dig­hed. Tay­l­or Swift skrev et of­fent­ligt brev til Ap­ple, og li­ge un­der to døgn se­ne­re vil­le fir­ma­et al­li­ge­vel ger­ne be­ta­le mu­si­ker­ne for bru­gen af de­res mu­sik. Fo­to: DAN­NY MOLOSHOK Ti­dal bli­ver of­te om­talt som tje­ne­sten for ’mu­sik­nør­den/el­ske­ren’. Ti­dal har et mu­sik­ka­ta­log på me­re end 40 mio. num­re og

Ti­dal til­by­der nem­lig Pre­mi­um++-bru­ger­ne en strea­m­ing­løs­ning i ’los­sless (hi-fi)’ lyd­kva­li­tet. Det be­ty­der, at man strea­mer 1.411 ki­lo­bit i se­kun­det (kbps), hvil­ket lig­ger langt over det ni­veau, Spo­ti­fy og de fle­ste an­dre strea­m­ing­ser­vi­ces by­der ind med, hvor mu­sik­ken strea­mes med 320 kbps. Tje­ne­sten er ejet af rap-su­per­stjer­nen Jay Z, hvil­ket gør Ti­dal til den ene­ste strea­m­ingtje­ne­ste, der er ejet af en ar­tist. Hvis man skal kø­be Ti­dal uden abon­ne­ment og med hi-fi-kva­li­tet, er den dog og­så mar­kant dy­re­re end de re­ste­ren­de tje­ne­ster. Ti­dal ko­ster 199 kr. pr. md., men til­by­der og­så et abon­ne­ment uden hi-fi-strea­m­ing til 99 kr. pr. md. . 1. 96 til 320 kbps til 1411 kbps (Los­sless - HiFi) 2. 40+ mil­li­o­ner 3. 99,-/md. (Pre­mi­um) 199,-/md. (HiFi) Hvis man har et mo­bi­la­bon­ne­ment hos You­see, får man og­så ad­gang til You­See Mu­sik. Man kan strea­me over 20 mio. num­re i kva­li­te­ten 192-320 Kbps.

igen­nem de­res tje­ne­ste. Her­u­d­over kan det na­ev­nes, at You­See Mu­sik til­by­der of­fli­ne-strea­m­ing. Ud­fra kva­li­tet og an­tal num­re til­ga­en­ge­ligt an­slås You­See Mu­sik at va­e­re 79 kr./må­ne­den va­erd. 1. 192 til 320 kbps 2. 20+ mil­li­o­ner 3. Kun til­ga­en­ge­ligt med mo­bi­la­bon­ne­ment

Lyd­kva­li­tet må­lt i kbps (ki­lo­byte per se­kund). Jo fle­re kb, jo bed­re lyd. An­tal mu­siknum­re Pris/må­ned

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.