Oko­re var enig med FCM

FCK snup­pe­de Jo­res Oko­re for na­e­sen af FC Midtjyl­land, der måt­te ven­te på, at klub­ben fik penge i kas­sen

BT - - DANMARKS SPORTSAVIS - Mor­ten Cro­ne Se­jers­bøl | mcs@sporten.dk Farzam Abol­hos­se­i­ni | faab@sporten.dk

Da FC Kø­ben­havn lør­dag 27. au­gust pra­e­sen­te­re­de Jo­res Oko­re som hol­dets sid­ste spil­ler i som­me­rens trans­fer­vin­due, kun­ne de i Her­ning la­ko­nisk kon­sta­te­re, at de var ble­vet over­ha­let in­den om. Hav­de FC Midtjyl­land haft sam­me mu­lig­hed for at hand­le hur­tigt, som FC Kø­ben­havn har, hav­de klub­ben gi­vet­vis kun­net pra­e­sen­te­re selv sam­me spil­ler i Her­ning, al­le­re­de in­den kø­ben­hav­ner­ne sent ons­dag af­ten 24. au­gust kva­li­fi­ce­re­de sig til Cham­pions Le­ague ef­ter at ha­ve spil­let 1-1 mod APOEL på Cy­pern og sco­ret sig i om­eg­nen af 200 mio. kr.

Al­le­re­de om af­te­nen tirsdag 23. au­gust hav­de re­pra­e­sen­tan­ter for FC Midtjyl­land og Jo­res Oko­res agen­ter så­le­des holdt mø­de i Eng­land, hvor de var ble­vet om­lyst om og ac­cep­te­re­de for­svars­spil­le­rens krav og be­lø­be­ne i hans nye kon­trakt. Kun de­tal­jer­ne mang­le­de Der mang­le­de ba­re nog­le de­tal­jer, før midtjy­der­ne en­de­ligt kun­ne un­der­skri­ve af­ta­len: Dels skul­le der nog­le penge i kas­sen, før man kun­ne hen­te Jo­res Oko­re ind, dels skul­le han på grund af brusk­ska­den i hans ene knae gen­nem­gå et ud­vi­det la­e­ge­tjek, og en­de­lig skul­le Pa­tri­ck Bang­gard sa­el­ges el­ler le­jes ud for ik­ke igen at hav­ne som tred­je­valg. Den før­ste de­tal­je, var den stør­ste hurd­le, for sal­get af Va­clav Kad­lec til Spar­ta Prag trak ud, ef­ter­som FC Midtjyl­land hav­de be­slut­tet sig for ik­ke at sa­el­ge ham bil­ligt, og for­di tjek­ker­ne ik­ke var pres­se­de af et trans­fer­vin­due, der var la­en­ge­re åbent end det dan­ske.

Når FC Midtjyl­land ik­ke ba­re skrev kon­trakt med Jo­res Oko­re, før klub­ben var kom­met af med Kad­lec, ha­en­ger det først og frem­mest sam­men med, at klub­bens rå­de­rum i år er me­re be­gra­en­set, end det var for et år si­den.

I for­hold til sid­ste som­mers trans­fer­vin­due hav­de FC Midtjyl­lands sto­rak­tio­na­er, Mat­t­hew Ben­ham, for at nå må­let om øko­no­misk ba­lan­ce over de kom­men­de tre år be­slut­tet, at han den­ne som­mer vil­le ar­bej­de med en la­ve­re ri­si­ko­struk­tur, hvor klub­ben skul­le sa­el­ge, før den kun­ne kø­be.

Kil­der ta­et på for­hand­lings­for­lø­bet vur­de­rer gan­ske vist, at Jo­res Oko­re al­li­ge­vel var rø­get til FC Midtjyl­land kort før trans­fer­de­ad­li­ne ons­dag 31. au­gust, hvis ik­ke han var ble­vet pra­e­sen­te­ret i Kø­ben­havn om lør­da­gen, for­di hand­len med Spar­ta Prag på det tids­punkt var så godt som sik­ker, og pen­ge­ne der­med i prin­cip­pet kom­met i kas­sen. Hvis ik­ke han da hav­de tak­ket ja til Olym­pi­akos, Di­na­mo Za­greb el­ler en af de an­dre klub­ber, der hav­de bej­let til ham. In­tet kapløb I Kø­ben­havn ser ma­na­ger Stå­le Sol­bak­ken ik­ke hand­len som et kapløb mel­lem to el­ler fle­re klub­ber:

»Det var helt ae­r­ligt ba­re to par­ter, som så det som en god idé. Jeg føl­te al­drig, at vi hav­de en kon­kur­ren­ce om ham, og jeg hav­de ik­ke hørt om det, du forta­el­ler mig om FCM. For mig var det hans kon­trakt med Aston Vil­la, der var det ’pro­blem’, der skul­le lø­ses,« si­ger Stå­le Sol­bak­ken til BT.

Iføl­ge vo­res op­lys­nin­ger ac­cep­te­re­de Aston Vil­la at la­de Jo­res Oko­re gå på en fri trans­fer, dog med kra­vet om at få del i et even­tu­elt vi­de­resalg se­ne­re.

BT har va­e­ret i kon­takt med FC Midtjyl­lands for­mand, Ras­mus An­ker­sen, der ik­ke har øn­sket at kom­men­te­re hi­sto­ri­en, og har des­u­den for­ga­e­ves for­søgt at få fat i Jo­res Oko­re for en kom­men­tar.

Det var helt ae­r­ligt ba­re to par­ter, som så det som en god idé. Jeg føl­te al­drig, at vi hav­de en kon­kur­ren­ce om ham Stå­le Sol­bak­ken

FO­TO: NIKOLAI LINARES OG AFP

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.