Erik­sens op­tur

BT - - DANMARKS SPORTSAVIS -

FÅ­ET ET LØFT hos Di­scove­ry, Mor­ten Bruun, ik­ke.

»Jeg sy­nes ik­ke, der er me­get aen­dret om­kring Chri­sti­an Erik­sens rol­le. Det er de for­vent­nin­ger, vi har haft til ham de sid­ste man­ge år, og som lej­lig­heds­vis er ble­vet ind­fri­et. Der er vel ik­ke no­gen, der ik­ke me­ner, at han er og bli­ver den sty­ren­de kre­a­ti­ve kraft på lands­hol­det. Vi gla­e­der os na­tur­lig­vis over, at han en­de­lig får sco­ret i Par­ken. Det er en af de mest bizar­re sta­ti­stik­ker, der har va­e­ret i in­ter­na­tio­nalt fod­bold, at en mand af den ka­li­ber skal spil­le over 60 land­skam­pe, før han sco­rer et mål på sit eget na­tio­nalsta­dion, si­ger han med hen­vis­ning til Erik­sens spøj­se sta­ti­stik med mang­len­de mål i Par­ken for Dan­mark. Forta­enkt debat Erik­sen kun­ne ha­ve kro­net pra­e­sta­tio­nen med end­nu et mål, hvis det ik­ke var for et bra­endt straf­fes­park. Men Mor­ten Bruun på­pe­ger, at selv­om man skal ha­ef­te sig ved, at Erik­sen har få­et gang i målscor­in­gen på lands­hol­det, er me­get af snak­ken om en ny rol­le forta­enkt.

»Erik­sen vil må­ske si­ge, at han er bed­re til­pas med to an­gri­be­re for­an sig, og at det er et sy­stem, der pas­ser godt til ham, og det er vel­sag­tens rig­tigt nok. Men han har og­så spil­let godt for Tot­ten­ham, hvor de kun spil­ler med én an­gri­ber for­an ham. Det kan godt bli­ve lidt forta­enkt alt det her snak om­kring Erik­sen.« Ha­rei­de løf­ter hol­det

»Al­le lands­holds­spil­ler­ne går jo rundt om den var­me grød. Men så kan jeg bru­ge de­res ud­tryk og­så. Det vir­ker som om, at he­le det dan­ske se­tup har få­et et løft un­der Åge Ha­rei­de. Man skal ik­ke la­e­se ret me­get mel­lem linjer­ne rundt om­kring for at få den for­nem­mel­se, at spil­ler­trup­pen og­så føl­te, at det var tid til at få en ny tra­e­ner. Det tror jeg, at det er det, der i alt sin en­kelt­hed og­så har løf­tet Erik­sen.« »Jeg sy­nes, han har al­tid har haft Det er en af de mest bizar­re sta­ti­stik­ker, der har va­e­ret i in­ter­na­tio­nalt fod­bold, at en mand af den ka­li­ber skal spil­le over 60 land­skam­pe, før han sco­rer et mål på sit eget na­tio­nalsta­dion den rol­le på lands­hol­det. Mor­ten Ol­sen har jo ik­ke for­budt ham at la­ve mål.«

»Rent tak­tisk har det lig­get på et sølv­fad for­an ham. Han har få­et al­le de be­tin­gel­ser, som han kun­ne ta­en­ke sig ved at spil­le 10’er-rol­len. Det kan godt va­e­re, at det er ale­ne det, at der kom­mer no­get nyt med Åge Ha­rei­de, at der bla­e­ser nog­le nye vin­de over lands­hol­det og at Ag­ger og Bendt­ner er va­ek, gør det lidt let­te­re for ham at tra­e­de i ka­rak­ter, for­di han er en re­la­tiv sky per­son­lig­hed. Men nej, den pra­e­mis kø­ber jeg sim­pelt­hen ik­ke. Det var og­så Mor­ten Ol­sens helt sto­re øn­ske, at Chri­sti­an Erik­sen skul­le ha­ve så go­de mu­lig­he­der for at pra­este­re på lands­hol­det som over­ho­ve­det mu­ligt. Det er ik­ke kun Mor­ten Ol­sens skyld, at det ik­ke lyk­ke­des. Det er langt fra kun Mor­ten Ol­sens skyld,« slår Bruun fast.«

Be­grun­del­se: »Score­de sit før­ste mål i Par­ken, og fik med sa­er­ligt sin ind­sats i før­ste halv­leg luk­ket mun­den på si­ne kri­ti­ke­re. Det bra­end­te straf­fe for­hin­drer topka­rak­ter.« Be­grun­del­se: »Når Chri­sti­an Erik­sen be­vi­ser, at han er Dan­marks bed­ste spil­ler, løf­ter han lands­hol­dets of­fen­si­ve kra­ef­ter. Det gjor­de han søn­dag i Par­ken, selv­om det ik­ke var nød­ven­digt. I ste­det tog han sagen i egen hånd og score­de med det ven­stre ben sit før­ste lands­holds­mål på Dan­marks na­tio­na­la­re­na. Et bra­endt straf­fes­park blev dog en stor plet.« Be­grun­del­se: »En­de­lig spr­ud­ler Chri­sti­an Erik­sen på lands­hol­det. Det gjor­de han alt for lidt un­der Mor­ten Ol­sen, men det ser ud til, at Åge Ha­rei­de har fun­det ud af en må­de at sa­et­te Dan­marks stør­ste stjer­ne bed­re i sce­ne (...) Til gen­ga­eld tra­ek­ker et bra­endt straf­fes­park en del ned.« Be­grun­del­se: »Ef­ter 20 kam­pe uden scor­ing i Par­ken lyk­kes det en­de­lig. Fin ind­sats og kre­a­tø­ren i den dan­ske of­fen­siv. Det bra­end­te straf­fe tra­ek­ker ned.«

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.