Serv – og ski­de va­e­re med det

BT - - DANMARKS SPORTSAVIS -

FOR­VAND­LING va­e­re en af år­sa­ger­ne til Ca­ro­li­ne Woz­ni­a­ck­is for­vand­ling. Søn­dag for­tal­te hun i et in­ter­view til Ek­stra Bla­det, at hun blandt an­det har brugt pau­sen på at stu­de­re fransk, spil­le kla­ver og ny­de en ’nor­mal’ dag­lig­dag. At puste­rum­met fra de sa­ed­van­li­ge rej­ser til tur­ne­rin­ger har la­ert hen­de, at der og­så er et liv uden for ten­nis­ba­nen.

»Mens den før­ste del af hen­des kar­ri­e­re var ba­se­ret på en fuld­sta­en­dig mo­no­man op­ta­get­hed af at vin­de – der var ik­ke an­det i hen­des liv – ser jeg nu en langt stør­re ube­kym­ret­hed med hen­des ten­nis,« si­ger jour­na­list og for­fat­ter, An­ders Haa­hr Ras­mus­sen, som er man­den bag bo­gen om Ca­ro­li­ne Woz­ni­a­cki; ’Én bold ad gan­gen’.

»Pro­ble­met med hen­des spil i be­gyn­del­sen af kar­ri­e­ren var, at det blev lidt for in­da­edt. Som hvis man stir­rer for hårdt på no­get. Der mang­le­de lidt lø­se skul­dre, som gjor­de, at der kom en uven­tet vin­der fra for­hånds­si­den. Det er dét, vi ser nu. Der er så­dan en ’så ski­de va­e­re med det’at­ti­tu­de i kam­pe­ne,« fort­sa­et­ter han og pe­ger på Ca­ro­li­ne Woz­ni­a­ck­is unik­ke ev­ne til at luk­ke kri­tik og dom­me­dags­pro­fe­ti­er ude – hvad en­ten det ga­el­der fald fra ver­dens­rang­li­sten, hen­des spil­lestil el­ler gla­mourø­se fe­ster og mo­de­ses­sions.

En ev­ne, der og­så hyl­des af Ca­ro­li­ne Woz­ni­a­ck­is dan­ske ma­na­ger, Mik­kel Nis­sen, som har fulgt ten­ni­spi­gens co­me­ba­ck fra na­er­me­ste hold og i dis­se da­ge er med i New York.

»Må­den hvor­på man ta­ck­ler dis­se si­tu­a­tio­ner (ska­der og ned­t­u­re.red.) er en li­ge så stor del af det at va­e­re en ver­dens­klas­se­at­let som at va­e­re det på ba­nen. Og det gør Ca­ro­li­ne fa­eno­me­nalt. Jeg har al­drig set no­gen ar­bej­de så må­l­ret­tet og pro­fes­sio­nelt i si­ne ska­des­for­løb el­ler ta­ck­le mod­gang men­talt bed­re end Ca­ro­li­ne,« si­ger Mik­kel Nis­sen.

Men hvor Ca­ro­li­ne Woz­ni­a­cki al­tid har va­e­ret god til at li­ge­gyl­dig­gø­re kri­tik­ken i kulis­sen, er det nye iføl­ge An­ders Haa­hr Ras­mus­sen, at hun har formået at ta­ge det med i kam­pe­ne. I den for­stand, at fryg­ten for at skuf­fe er er­stat­tet af ag­gres­si­vi­tet og en me­re fan­de­ni­voldsk til­gang. 17 vin­der­slag i et en­kelt sa­et mod Svet­la­na Kuz­netsova i tred­je run­de var na­er­mest uhørt og et ek­sem­pel på et for­fri­sken­de

»Man kan godt ta­en­ke: ’Hvad fan­den, Woz­ni­a­cki, er du li­geg­lad med det he­le?’, og det er enormt be­fri­en­de. Tid­li­ge­re i hen­des kar­ri­e­re har det va­e­ret nemt at bli­ve im­po­ne­ret over det, hun bed­rev, men det har må­ske ik­ke va­e­ret så in­spi­re­ren­de ten­nis. Nu er der ele­men­ter i hen­des spil, hvor der er no­get in­spira­tion og spon­ta­ni­tet, og det er rig­tig fedt,« si­ger An­ders Haa­hr Ras­mus­sen. Har nå­et det he­le Og­så det brev, Ca­ro­li­ne Woz­ni­a­cki for ny­lig skrev til en 11-årig ud­ga­ve af sig selv på hjem­mesi­den play­er­stri­bu­te.com, hvor hun min­de­de sig selv om at va­erds­a­et­te og va­e­re stolt over, at hun op­nå­e­de en ran­ge­ring som ver­dens bed­ste ten­nis­spil­ler, er va­erd at be­ma­er­ke, me­ner An­ders Haa­hr Ras­mus­sen:

»Det vir­ker, som om hun ik­ke fø­ler, hun skal be­vi­se så me­get me­re. Hun le­ve­de op til sin bar­nedrøm ved at bli­ve den bed­ste i ver­den, så hvis kar­ri­e­ren slut­te­de i dag, er det, som om hun nå­e­de, hvad hun vil­le. Re­sten er bonus, og det gi­ver selv­føl­ge­lig en fri­hed. Ube­kym­ret­he­den er en­de­lig kom­met ind på ba­nen,« si­ger An­ders Haa­hr Ras­mus­sen – vel at ma­er­ke in­den mel­din­gen i af­tes fra Pi­o­tr Woz­ni­a­cki om, at hans dat­ter må­ske kun spil­ler sa­e­so­nen ud el­ler én til, in­den hun stop­per kar­ri­e­ren.

Uan­set hvor la­en­ge kar­ri­e­ren va­rer, kan man iføl­ge Mik­kel Nis­sen ik­ke un­der­vur­de­re vig­tig­he­den af, at Pi­o­tr Woz­ni­a­cki igen-igen er til­ba­ge i rol­len som sin dat­ters tra­e­ner.

»Jeg tror be­stemt, at det er me­get vig­tigt, at Pi­o­tr er tra­e­ner igen. Det er i de pe­ri­o­der med ham som tra­e­ner, at Ca­ro­li­ne le­ve­rer de stør­ste re­sul­ta­ter. De er et ene­stå­en­de team.«

Sent i ef­ter­mid­dag jag­ter Team Woz­ni­a­cki en se­mi­fi­na­le­plads i US Open, når Anast­a­si­ja Se­va­stova står på den an­den si­de af net­tet.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.