Sats på mig i ør­ke­nen

BT - - DANMARKS SPORTSAVIS -

SANDKASSELØB Bil­le­der­ne af en for­pint Mi­cha­el Mør­køv, der gen­tag­ne gan­ge ka­em­pe­de med tids­gra­en­sen un­der Tour de Fran­ce, for­di han sta­dig led af smer­ter i lå­ret ef­ter et grimt styrt på før­ste eta­pe, fyld­te me­get i be­gyn­del­sen af juli. Men nu er den 31-åri­ge nord­s­ja­el­la­en­der om­si­der kom­met oven­på, og han sat­ser på at le­ve­re en stor ind­sats ved VM på lan­de­vej i Qa­tar. Mør­køv har net­op for­la­en­get sin kon­trakt med det rus­si­ske Ka­tusha-hold, og i den for­gan­ge uge vi­ste han ved det nor­ske eta­pe­løb Tour des Fjords, hvor­for rus­ser­ne har god grund til at tro på ham. På den sid­ste eta­pe af­le­ve­re­de han hol­dets nor­ske sprin­ter­stjer­ne, Ale­xan­der Kri­stoff, per­fekt og kør­te selv over mål­stre­gen som to­er.

»Det har va­e­ret en lang genop­tra­e­ning og en lang løbs­pau­se. Jeg har vir­ke­lig knok­let for at kom­me ti­ba­ge, men de før­ste da­ge kun­ne jeg godt ma­er­ke, at jeg mang­le­de no­get. Der­for var det og­så en for­løs­ning at kun­ne kø­re så hur­tigt igen. Det er ba­re no­get an­det, når man får nog­le løbs­ki­lo­me­ter.« ’Lig­ger godt til mig’ Nu ven­ter der igen et par uger med hård tra­e­ning in­den en­da­ges-lø­bet GP van Pe­te­gem i Bel­gi­en, ef­ter­fulgt af eta­pe­lø­bet Eneco Tour i Hol­land og Det er en ru­te, der lig­ger godt til mig. Jeg hå­ber vir­ke­lig, at jeg kan la­ve en god pra­e­sta­tion ved VM. Det er helt fladt, og jeg har tid­li­ge­re kørt godt ved Tour de Qa­tar. Jeg ta­en­ker umid­del­bart, at jeg er en af de dan­ske­re, der skal kø­res for Bel­gi­en samt de to fran­ske løb, Pa­ris-Bour­ges og klas­si­ke­ren Pa­ris-Tours. Det he­le tje­ner som for­be­re­del­se til det, der nu er sa­e­so­nens sto­re mål for dan­ske­ren: VM i Qa­tar.

»Det er en ru­te, der lig­ger godt til mig. Jeg hå­ber vir­ke­lig, at jeg kan la­ve en god pra­e­sta­tion ved VM. Det er helt fladt, og jeg har tid­li­ge­re kørt godt ved Tour de Qa­tar. Jeg ta­en­ker umid­del­bart, at jeg er en af de dan­ske­re, der skal kø­res for i Qa­tar, sam­men med Magnus Cort, der og­så kan kom­me ud af Vu­el­ta­en i su­per­form. Men der er man­ge rig­tigt go­de sprin­te­re som Greipel, Kri­stoff og Ca­ven­dish, som man skal for­bi, hvis man skal vin­de en me­dal­je,« fast­slår Mør­køv re­a­li­stisk. Det dan­ske VM-hold er end­nu ik­ke ud­ta­get, men Mør­køv lig­ner en sik­ker star­ter sam­men med Magnus Cort. Ef­ter at Lars Bon­de er stop­pet som sport­s­chef hos Dan­marks Cyk­le Uni­on, er det U23-land­stra­e­ner An­ders Lund og ju­ni­o­r­land­stra­e­ner Hen­rik Sim­per, der sam­men skal ud­ta­ge de seks ryt­te­re, der skal for­sva­re de dan­ske far­ver i Qa­tar. Kun­ne ik­ke gå Mi­cha­el Mør­køv ka­em­pe­de sig - ef­ter sit tid­li­ge styrt i som­me­rens Tour de Fran­ce - helt frem til ot­ten­de eta­pe i det sto­re fran­ske eta­pe­løb, in­den smer­ter­ne blev for in­ten­se. Han hav­de få­et så hårdt et slag på lår­be­net, at han i fle­re da­ge ik­ke kun­ne gå - og på cyk­len kun­ne han kun tra­e­de igen­nem med det ’ra­ske’ ben. Men nu er han alt­så igen fit for fight og har ret­tet sig­te­kor­net mod VM-suc­ces.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.