Ta­et på ny kon­trakt

BT - - DANMARKS SPORTSAVIS -

VM i lan­de­vejs­cyk­ling kø­res i år i ør­ken­sta­ten Qa­tar. På grund af var­men i det ara­bi­ske land af­vik­les VM-ugen se­ne­re på året end nor­malt. Ma­en­de­nes lan­de­vejs­vej kø­res søn­dag 16. ok­to­ber. De 257,5 km by­der på en flad ud­hjem ru­te, som af­slut­tes med 7 om­gan­ge á 15 km på den kun­sti­ge ø ’Per­len’. Dan­mark har seks plad­ser, der skal be­sa­et­tes EM­NER TIL DET DAN­SKE HOLD Mi­cha­el Mør­køv Chris An­ker Sø­ren­sen Mat­ti Bres­chel Lars Bak Magnus Cort Chri­stop­her Juul Jen­sen Jes­per Han­sen Mi­cha­el Val­gren Jakob Fuglsang AFKLARING Man­dag fejre­de Chris An­ker Sø­ren­sen sin 32 års fød­sels­dag, og han kun­ne gla­e­de sig over, at frem­ti­den som pen­ge­ryt­ter ser ud til at va­e­re sik­ret. En sta­erk ind­sats i det nor­ske eta­pe­løb Tour des Fjords i den for­gang­ne uge har va­e­ret med at vi­se, at han sta­dig er en ryt­ter, der skal reg­nes med, selv­om sa­e­so­nen end­nu ik­ke har budt på de helt sto­re re­sul­ta­ter. Men sta­bi­le pra­e­sta­tio­ner kro­net med en ni­en­de­plads på den af­slut­ten­de eta­pe og en sam­men­lagt 11. plads var en rar op­mun­tring ef­ter en sa­e­son pla­get af syg­dom og et svin­gen­de ni­veau.

»Jeg var ik­ke helt oven­på ef­ter Tour de Fran­ce, men nu er for­men der. Det kun­ne jeg ma­er­ke i Nor­ge, selv­om eta­per­ne må­ske ik­ke helt pas­se­de til mig. Jeg kom­mer al­li­ge­vel nok ik­ke til at slå Ale­xan­der Kri­stoff i en spurt,« jo­ker den dan­ske ryt­ter med hen­vis­ning til Ka­tus­has nor­ske sprin­ter­stjer­ne, som bå­de vandt sam­men­lagt og snup­pe­de tre sej­re på hjem­me­ba­nen.

Den gen­fund­ne form skal ud­nyt­tes til en sta­erk sa­e­so­n­af­slut­ning, hvor Chris An­ker skal kø­re en ra­ek­ke ita­li­en­ske løb med Giro dell’Emi­lia som ho­ved­pri­o­ri­te­ten, klas­si­ke­ren, som dan­ske­ren tog an­den­plad­sen i for tre år si­den.

»Der sat­ser jeg på at la­ve et godt re­sul­tat, og så slut­ter min sa­e­son. Så­dan som VM-ru­ten ser ud i år, er der nok en del dan­ske ryt­te­re, som er en del bed­re end mig. Men hvis An­ders Lund vil ha­ve mig med, er jeg selv­føl­ge­lig klar,« lover Sø­ren­sen. Ind­sat­sen i Nor­ge gi­ver og­så Chris An­ker Sø­ren­sens agent, Moreno Ni­co­let­ti, bed­re kort på hån­den, når han i lø­bet af de na­e­ste par uger skal for­hand­le den na­e­ste kon­trakt en­de­ligt på plads. Ef­ter ni sa­e­so­ner på Wor­ld Tour-ni­veau hos hol­det, der se­ne­st har hed­det Team Tin­koff, har han i år kørt hos det fran­ske Pro Con­ti­nen­tal-hold Fortu­neo-Vi­tal Con­cept. Og der vil han ger­ne fort­sa­et­te, hvis el­lers par­ter­ne kan bli­ve eni­ge om, hvad der skal stå på løn­sed­len. El­lers er han klar til at sø­ge an­dre veje, og der er bud ef­ter ham.

»Min ma­na­ger har man­ge for­hand­lin­ger i gang li­ge nu. Der er in­ter­es­san­te til­bud, og det er bå­de på Wor­ld Tour-hold og ni­veau­et li­ge un­der. Men hvis det bli­ver på et Wor­ld Tour-hold, så bli­ver det nok i en hja­el­per­rol­le, og øko­no­mi­en er stort set den sam­me. Jeg har kørt bed­re i år, end jeg gjor­de sid­ste år. Me­get me­re agres­sivt. Og det bli­ver der lagt ma­er­ke til. Men når der skal for­hand­les, så er det pri­ma­ert sej­re­ne, der ta­el­ler,« kon­sta­te­rer Chris An­ker tørt. Hvis Bjar­ne rin­ger... Al­li­ge­vel ser hans si­tu­a­tion bed­re ud nu, end den gjor­de for kort tid si­den, og det er ik­ke kun på grund af en god pra­e­sta­tion i Nor­ge.

»For et par uger si­den var det hol­de­nes mar­ked. Men nu ser det an­der­le­des ud. Lam­pre fort­sa­et­ter på højt ni­veau med ki­ne­si­ske in­ve­sto­rer, Bora ru­ster kraf­tigt op, og der er kom­met et par nye Pro Con­ti­nen­tal-hold, så det ser me­get godt ud. Jeg bur­de kun­ne fort­sa­et­te med en løn på sam­me ni­veau som i år,« si­ger dan­ske­ren, som iføl­ge Ek­stra Bla­det får om­kring 750.000 kro­ner af sin fran­ske ar­bejds­gi­ver.

»Re­a­li­stisk set er det her nok en af mi­ne sid­ste kon­trak­ter i kar­ri­e­ren. Det er me­get nor­malt at be­gyn­de at trap­pe ned, når man bli­ver 35. Så jeg vil helst ha­ve en fler­årig kon­trakt, men el­lers er det pri­ma­ert det sport­s­li­ge, der bli­ver af­gø­ren­de for mit valg. Jeg er glad for at kø­re på mit fran­ske hold, som har et spa­en­den­de løbspro­gram, og jeg tror og­så, at de er gla­de for mig. Vi skal ba­re bli­ve eni­ge om løn­nen, men det ta­ger min ma­na­ger sig hel­dig­vis af.«

Sø­ren­sen reg­ner ik­ke med at kø­re for Bjar­ne Ri­is igen, men han vil ik­ke ude­luk­ke no­get.

»Hvis Bjar­ne rin­ger, så ta­ger jeg selv­føl­ge­lig te­le­fo­nen. Han har haft stor be­tyd­ning for min kar­ri­e­re, og det skyl­der jeg ham. Men jeg tror, at hans hold pri­ma­ert bli­ver et ta­lent-hold, og der er jeg jo ik­ke la­en­ge­re.«

meldt sig klar. - sat­ser på VM og har - for­ven­ter som bjer­gryt­ter ik­ke at bli­ve ud­ta­get. - er med sølv (2010) og bron­ze (2008) den dan­sker, der se­ne­st har la­vet sto­re VM-re­sul­ta­ter. Men i år har der va­e­ret langt mel­lem snap­se­ne.

- hvis der er me­re til­ba­ge i tan­ken ef­ter en lang sa­e­son, kan Bak yde et stort styk­ke ar­bej­de un­der­vejs.

- har gjort det godt i Vu­el­ta­en og lig­ner et sta­er­kt bud på en dansk VM-ryt­ter.

- le­ve­re­de en stor ind­sats som hja­el­per for Fuglsang un­der OL.

- ud­pra­e­get bjer­gryt­ter, som na­ep­pe kan bi­dra­ge med det sto­re på en flad ru­te. en lang sa­e­son. har meldt af­bud ef­ter

- OL-sølvvin­de­ren er med si­ne kva­li­te­ter i et me­re ku­pe­ret ter­ra­en ik­ke det mest op­lag­te bud.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.