Fle­re kra­ef­ter til Ke­vins ra­cer

BT - - DANMARKS SPORTSAVIS -

MOTOR

»Vi har fort­sat no­get at kom­me med i år. I Sin­ga­po­re vil vi må­ske ha­ve lidt me­re, og så må vi se, hvad vi har få­et ud, når vi er ved en­den på sa­e­so­nen,« si­ger han til Au­tosport.

Det er ik­ke mirak­ler, der ven­ter Ke­vin Magnus­sen i Asi­en. Men en for­bed­ring vil uan­set hvad va­e­re vel­kom­men, når han skal kø­re sin Re­nault rundt på by­ba­nen. Fo­kus på na­e­ste sa­e­son Re­mi Taf­fin er­ken­der, at Re­nault på fa­brik­ker­ne i En­sto­ne (Eng­land, red.) og Viry i Frank­rig har størst fo­kus på 2017-ra­ce­ren. Men der vil fort­sat fly­de for­bed­rin­ger ud til tea­met re­sten af sa­e­so­nen.

»Vi er nu fuldt ud fo­ku­se­ret på na­e­ste år, men de op­da­te­rin­ger, der kom­mer til det kom­men­de løb el­ler lø­bet ef­ter det, er al­le­re­de plan­lagt på for­hånd. Vi hå­ber, at det vil gi­ve en tien­de­del el­ler to, hvis vi får det ud af det, som vi reg­ner med,« si­ger Re­mi Taf­fin og fort­sa­et­ter:

»Der kan kom­me me­re. Når vi har no­get, der er hur­ti­ge­re, la­der vi det ik­ke stå på hyl­den ba­re for at ha­ve det til na­e­ste år.«

Ke­vin Magnus­sens frem­tid er fort­sat uaf­kla­ret, og ryg­ter­ne om mu­li­ge kan­di­da­ter lø­ber hur­tigt i pit­la­ne.

Isa­er en­gelsk pres­se sky­der i øje­blik­ket på fle­re for­skel­li­ge kø­re­re, der an­gi­ve­ligt kan skub­be dan­ske­ren ud.

Ser­gio Pe­rez fra For­ce In­dia har la­en­ge va­e­ret en kan­di­dat sam­men med fran­ske Este­ban Ocon. Men ud­mel­din­ger­ne fra Ser­gio Pe­rez og For­ce In­dia ser i hø­je­re grad ud til at gå i ret­ning af en for­la­en­gel­se af de­res nu­va­e­ren­de af­ta­le.

Nu er det i ste­det plud­se­lig span­ske Car­los Sainz fra Toro Ros­so, der er hen­tet frem som Re­nault-kan­di­dat. Det var el­lers en for­bin­del­se, der blev luk­ket tid­li­ge­re på som­me­ren, da Toro Ros­so be­kra­ef­te­de hans af­ta­le i 2017. En kil­de, BT har talt med, over­va­e­re­de lør­dag et mø­de mel­lem Car­los Sainz og Re­nault på Mon­za­ba­nen, som va­re­de i om­kring 30 mi­nut­ters tid i Re­naults au­to­cam­per. Men hvad mø­det hand­le­de om, vi­des ik­ke.

Car­los Sainz var i går selv ude at de­men­te­re, at han skal til Re­nault i den­ne om­gang i me­di­et LAF1. Og der­med sy­nes ryg­tet om Car­los Sainz fo­re­lø­big at va­e­re et blandt man­ge an­dre, der li­ge nu fl­o­re­rer lystigt i pit­ten.

Ke­vin Magnus­sen hav­de og­så si­ne folk med til Mon­za, hvor der og­så skul­le ha­ve va­e­ret mø­de­ak­ti­vi­tet mel­lem Re­nault og dan­ske­rens stor­sponsor, Best­sel­ler-ejer An­ders Holch Povls­en. Hol­der mu­lig­he­der­ne åb­ne Hos Re­nault hol­der team­chef Fre­de­ric Vas­seur al­le mu­lig­he­der åb­ne i for­hold til, hvem der kø­rer de gu­le bi­ler i 2017.

Han un­der­stre­ge­de dog, at Ke­vin Magnus­sen og Jo­ly­on Pal­mer for­sat er i spil.

»Sent i sep­tem­ber el­ler tid­ligt i ok­to­ber bør det stå me­re klart (mht. kø­rer­ne, red.),« sag­de Fre­de­ric Vas­su­er søn­dag iføl­ge me­di­et grand­prix. com.

»Sam­men­lig­net med an­dre kø­re­re har de (Magnus­sen og Pal­mer, red.) en for­del af at va­e­re her og ska­be et bånd mel­lem dem selv, in­ge­ni­ø­rer­ne og mig,« til­fø­je­de fransk­man­den.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.