EM i sigte

BT - - DANMARKS SPORTSAVIS -

SUCCESHOLD da tur­ne­rin­gen blev af­holdt midt i klub­ber­nes for­be­re­del­se til sa­e­son­start.

Det skul­le for­hå­bent­ligt bli­ve med en del fa­er­re be­sva­er­lig­he­der, at der skal ud­ta­ges et hold til en even­tu­el EM-slut­run­de na­e­ste som­mer.

»Jeg hå­ber da, det bli­ver nem­me­re. Jeg tror det og­så. Der var in­gen pro­ble­mer, da der skul­le stil­les et hold i 2015, hvor man fik de spil­le­re med, man øn­ske­de, og det har jeg en for­vent­ning om, at vi og­så gør her.«

Der er fem spil­le­re på A-lands­hol­det, som al­der­s­ma­es­sigt må va­e­re med på U21-hol­det. Er de i over­vej­el­ser­ne til slut­run­den? For­de­le og ulem­per »Jeg ta­enk­te før de to kam­pe nu her, at det nok var et spørgs­mål, jeg vil­le få. Jeg har sgu ik­ke rig­tigt ta­enkt over det, hvis jeg skal va­e­re aer­lig. Der er for­de­le og ulem­per ved det. Nu skal vi kva­li­fi­ce­re os først, så må vi se, hvor­dan det ser ud,« si­ger U21land­stra­e­ne­ren.

Kam­pen mod Ru­ma­e­ni­en spil­les i af­ten kl. 18.45 på Nord­jy­ske Are­na i Aal­borg og kan ses på DR3.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.